Attīstības departaments

Izdrukāt

Darbības virzieni

 • Dalība Latvijas bibliotēku nozares attīstībā un politikas praktiskā īstenošanā, nozares standartizācijas koordinēšana.
 • Konsultatīvais atbalsts bibliotēku nozarei un saskarnozarēm, t. sk. veidojot un izplatot nozares profesionālo informāciju un veicinot vietējās un starptautiskās labākās prakses pieredzes pārnesi.
 • Bibliotēku nozares speciālistu informatīvais nodrošinājums: bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes resursu krājuma veidošana (Bibliotēkzinātnes lasītava), Latvijas Bibliotēku portāla saturiskā organizēšana.
 • Bibliotēku statistika, bibliotēku nozares terminoloģija.
 • Bibliotēku nozarē nodarbināto un starpnozaru speciālistu profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iespēju nodrošināšana. Dažāda veida izglītības programmu izstrāde un īstenošana, izglītības projektu īstenošana, ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšana eksamināciju bibliotekāra profesijas iegūšanai.
 • Nacionālo un pasaules bērnu literatūras un informācijas krājuma veidošana, informācijas par bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanu un kultūru apkopošana un popularizēšana, nacionāla mēroga lasīšanas veicināšanas programmu realizēšana un koordinēšana; bērnu un jauniešu bibliotekārā un informacionālā apkalpošana.
 • LNB fiziskā krājuma, digitālā krājuma un abonēto resursu attīstības politikas veidošana un tās īstenošana.
 • Nacionālā kultūras mantojuma digitālo resursu attīstīšana, t. sk. Latvijas kultūras mantojuma digitālās bibliotēkas veidošana.
 • Kultūras mantojuma digitalizācijas procesu īstenošana.
 • Ar kultūras mantojuma digitalizāciju, digitālā kultūras mantojuma pārvaldību, pieejamību un ilglaicīgu saglabāšanu saistītas kompetences izplatīšana.
 • Nacionāla mēroga akadēmisko un zinātnisko publikāciju un datu digitālo repozitorija veidošana un attīstīšana.
 • Nacionālu un starptautisku projektu izstrāde, koordinēšana un īstenošana.

Struktūra

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Kontakti
Departamenta direktore Katrīna Kukaine
Tālr.: 67716169
E-pasts: katrina.kukaine@lnb.lv