Projekts: Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu

Izdrukāt
Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma
1

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes projekts "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (Nr. lzp-2019/1-0365) tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un aprakstīt Latvijas atmiņas institūciju semantiskās sadarbības potenciālu kultūras mantojuma jomā, testējot un ierosinot Latvijas situācijai atbilstošu zināšanu pārvaldības modeli/modeļus ar blakus mērķi nodrošināt heterogēnu datu sadarbspēju digitālā vidē, izmantojot strukturētas un pārbaudītas Latvijas Nacionālās bibliotēkas vārdnīcas un datu kopas, kurām ir atvērto saistīto datu potenciāls, un tāpēc tās ir svarīgas humanitāro un sociālo, t. sk. digitālo zinātņu pētniekiem.

Partnerībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti projekta rezultātā tiks nodrošināta radīto zināšanu pārnese uz citām atmiņas institūcijām un studiju vidi, tiks celta studējošo kapacitāte, t. sk. ar jaunām pētniecības metodēm. Projekta rezultātiem būs tieša ietekme uz kultūras mantojuma tehnoloģiskās infrastruktūras attīstību un uzticamas zināšanu bāzes paplašināšanu akadēmiskajai videi u. c interesentiem.

Projekta īstenošanas periods: 01.2020.−12.2022.

Projekta finansējums: 299 812,00 EUR

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome
 

Projekta aktualitātes

20.08.2021. No 2021. gada 17. līdz 19. augustam tiešsaistē norisinājās IFLA WLIC 2021 (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions; WLIC – World Library and Information Congress). Lai uzzinātu jaunākās tendences datu jomā, kas būtiskas šī projekta īstenošanā, kongresā piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti: Maira Kreislere, Jogita Sauka, Mārīte Apenīte un Eduards Skvireckis.
18.08.2021. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītājai Mairai Kreislerei un autoritatīvo datu ekspertei Jogitai Saukai noslēgušās septiņus mēnešus ilgušās mācības tiešsaistes darbnīcu sērijā (RDA Lab Series), ko organizēja Amerikas bibliotēku asociācija. Darbnīcas vadīja Kate James, kas iepriekš nodrošinājusi speciālistu apmācību RDA standarta ieviešanas ietvaros ASV Kongresa bibliotēkā, kā arī sagatavojusi saistītus metodiskos materiālus un rokasgrāmatas. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas LNB datu kvalitātes uzlabošanā un autoritatīvo datu integrēšanā vienotajā kultūras mantojuma atsauču datu risinājumā.
15.07.2021. Publicēta "Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim" (ISBN 978-9934-610-02-8; DOI: https://doi.org/10.52197/FFHE3250). Koncepcijā, balstoties uz datu standartiem un formātiem, kas atbilst visu Latvijas atmiņas institūciju datu semantiskās sadarbības iespējām konkrētajā situācijā un semantiskā tīmekļa principiem, ir izstrādāts jauns datu modelis ontoloģijai, piedāvātas vārdnīcas un dažādi klasifikatori, kā arī datu kartējums sadarbībai kultūras mantojuma entīšu vienveidīgai un kontrolētai lietošanai vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā. Koncepcijas un konceptuālā modeļa mērķis ir aprakstīt esošo lietu un zināšanu reprezentācijas sistēmu, kas nebūtu piesaistīta konkrētām institūcijām un informācijas sistēmām. Šī platforma būtu jāsasaista ar citām pasaules kultūras mantojuma sistēmām, līdzdarbojoties vienota zināšanu tīklojuma veidošanā un bagātināšanā. Koncepcijas kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
05.07.2021. "IFLA Metadata Newsletter" (Volume 7, Number 1, June, 2021) publicēts raksts "Report on the Nordic Networking Group on Bibliographic and Infrastructure Topics (NNG), Annual Meeting, April 15, 2021", kurā atspoguļota Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēku datu jomas speciālistu konferences sešu diskusiju norise un secinājumi. Konferenci organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka, ārvalstu kolēģus iepazīstinot ar projekta "Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" rezultātiem.
01.07.2021. Žurnālā "Cataloging & Classification Quaterly" (Volume 59, Issue 4, izdevējs "Taylor&Francis Group", ASV) tiešsaistē publicēts Mārītes Apenītes zinātniskais raksts "Subject Indexing at the National Library of Latvia: New Approach, Challenges, and Benefits", kurā tiek apskatīti FAST (Faceted Application of Subject Terminology – Priekšmetu terminu fasetlietošanas sistēma) fasetpriekšmetu ieviešanas būtiskākie ieguvumi un problēmaspekti dažādu LNB informācijas resursu priekšmetošanā.
29.06.2021. LNB Atvērto datu portālā (https://dati.lnb.lv/) publicēta Nacionālās bibliogrāfijas datu kopa par laika periodu 2017–2020, kas ir strukturēti dati par Latvijā publicētām grāmatām, ietverot informāciju par to autoriem un līdzautoriem, nosaukumiem, izdevējiem u. c. Dati ir pieejami MARC/XML formātā.
28.06.2021. Konferences "Extended Semantic Web Conference" (ESWC 2021) tīmekļvietnē publicēts Mārītes Apenītes un Ulda Bojāra plakāta raksts "National Library of Latvia Subject Headings as Linked Open Data". Raksts (DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-80418-3_6) publicēts arī ESWC 2021 izdevumā "The Semantic Web: ESWC 2021 Satellite Events", kas ir daļa no grāmatu sērijas "Lecture Notes in Computer Science" (Volume 12739). Izdevējs: Springer.
16.06.2021. 2021. gada 16. jūnijā Kultūras informācijas sistēmu centra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) rīkotajā tiešsaistes informatīvajā seminārā "Vienotas digitālā kultūras mantojuma pārvaldības procesi" LNB datu pārvaldības eksperts Eduards Skvireckis sniedza prezentāciju "Atsauces dati digitālo objektu pārvaldībā". Seminārā piedalījās 140 muzeju nozares pārstāvji. Prezentācija pieejama ŠEIT.
02.06.2021. 2021. gada 2. jūnijā CLARIN konferencē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) semantiskā tīmekļa eksperts Dr. Uldis Bojārs sniedza prezentāciju "Atvērtie dati un saistītie dati Latvijas Nacionālajā bibliotēkā", kurā stāstīja par Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv) un LNB Atvērto datu portālā (https://dati.lnb.lv/) publicētajām datu kopām, raksturojot atvērto saistīto datu kopu piemērus. Prezentācija pieejama ŠEIT.
15.05.2021. Konferences "Digital Humanities in the Nordic Countries 2020" rakstu krājumā "Post-Proceedings of the 5th Conference Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN 2020)" (ISSN 1613-0073, Vol-2865, urn:nbn:de:0074-2865-8) publicēts Ulda Bojāra, Anitas Rašmanes un Anitas Goldbergas zinātniskais raksts "Linked Data for Digital Humanities Scholars and Researchers: "Rainis and Aspazija" (RunA) Collection", kurā izvērtēta tekstu semantiskās anotēšanas nozīme saistīto datu kolekcijas RunA (https://runa.lnb.lv/) tapšanā, datu publicēšanā un iespējas, ko tā sniedz pētniekiem.
15.04.2021. 2021. gada 15.aprīlī notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) organizēta tiešsaistes (Zoom) konference Ziemeļvalstu (Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas) un Baltijas (Igaunijas, Lietuvas) valstu bibliotēku datu jomas speciālistiem, kurā LNB pārstāvji iepazīstināja ar projekta "Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" rezultātiem un vadīja diskusijas projekta tematikā – par jaunu kultūras mantojuma institūciju datu modeli, kura pamatu veidos starptautiskie RDA noteikumi, par bibliotēku datu sasaisti ar Wikidata, kritērijiem izdevējdarbības statistikas datu veidošanā u. c. Konferences programma, dalībnieku saraksts no 8 valstīm, konferences kopsavilkums angļu valodā un citi materiāli pieejami ŠEIT.
09.04.2021. Izveidots Atvērto datu portāls (http://dati.lnb.lv), kurā publicētas trīs datu kopas: LNB ontoloģiju serviss, statistikas dati par izdevējdarbību Latvijā un Raiņa un Aspazijas (RunA) kolekcijas saistīto datu kopa.
Ontoloģiju sadaļā pirmo reizi cilvēkam lasāmā un meklēšanai izmantojamā veidā pieejamas trīs LNB tēzaura datu ontoloģijas – formas/žanra ontoloģija, ģeogrāfisko nosaukumu ontoloģija un vispārīgo un individuālo jēdzienu ontoloģija (pavisam ap 56 000 jēdzienu).
Datu kopa pētniecībai par izdevējdarbību Latvijā (1991–2020) neapkopotā veidā aptver datus par ikvienas juridiskas personas, kas reģistrēta Latvijas Republikā, vai fiziskas personas, kuras dzīvesvieta ir Latvijā, izdotajiem izdevumiem.
Raiņa un Aspazijas kolekcijas saistīto datu kopa satur strukturētus datus par kolekcijas objektiem, tajos pieminētajām entītēm un saitēm to starpā. Dati par entītēm satur arī norādes uz citos informācijas avotos atrodamajiem datiem par šīm entītēm. LASĪT VARĀK
06.04.2021. Publicētas "Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām" (ISBN 978-9934-610-00-4; DOI: https://doi.org/10.52197/IBIV6839), kas ir pirmais mēģinājums aprakstīt vajadzības jaunam starpnozaru datu modelim datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām digitālā vidē. Tajās raksturoti Latvijas atmiņas institūciju atšķirīgie datu modeļi un standarti, galvenās datu elementu klases un praksē izmantotās vērtību vārdnīcas. Rekomendācijās veikts starptautisko konceptuālo arhīvu, bibliotēku un muzeju datu modeļu (RiC CM, IFLA LRM, CIDOC CRM) būtisko entīšu salīdzinājums, kā arī analizēti sešu starpnozaru kultūras mantojuma platformu (SNAC, Finto, FINNA, Wikidata, EDM, Intermi) sadarbības datu modeļi, standarti un principi. Noslēgumā apkopoti secinājumi un rekomendācijas, kā, izmantojot atvērto saistīto datu risinājumus, no ierakstiem atsevišķu institūciju slēgtās sistēmās pāriet uz vienotu kultūras mantojuma entīšu reģistra izveidi. Šāds risinājums atvērtu vērtīgu zināšanu bāzi izmantošanai gan kultūras mantojuma nozarēs, gan citiem interesentiem, kā arī uzlabotu piekļuvi pētniekiem, kā arī radošo industriju, izglītības, tūrisma u.c. nozaru pārstāvjiem. Rekomendāciju kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
30.03.2021. 2021. gada 30. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu veidošanas nodaļas metadatu veidotāja Liene Kalviša piedalījās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas jubilejai veltītā pasākumā "Latvistika projektos". Tajā nodaļas mācībspēki un absolventi stāstīja par savu iesaisti dažādos projektos. L. Kalviša iepazīstināja ar LZP projektu "Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu", tā mērķiem, uzdevumiem, galvenajiem darbības virzieniem un sadarbību ar LU Humanitāro zinātņu fakultāti. Pasākuma tiešraide tika translēta Latvistikas un baltistikas nodaļas Facebook lapā: www.facebook.com/latvistika.lu
23.03.2021. Atvērto saistīto datu kolekcija "Rainis un Aspazija" papildināta ar jaunu datu kopu – 118 vēstulēm un atklātnēm no dzejnieku emigrācijas sākumposma Šveicē. Kopumā kolekcijā ievietotas 395 vēstules. Katras vēstules oriģināls saistīts ar transkribēto (daļai vēstuļu arī tulkoto), pētnieku komentēto un LNB darbinieku, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu anotēto vēstules tekstu. Pieaugot publicēto vēstuļu apjomam, pilnvērtīgi izmantojams kolekcijas laika joslas rīks, kas nodrošina ar dzejnieku darbību saistīto personu, vietu un darbu atlasi no 1894. līdz 1929. gadam, kā arī atlasīto datu vizualizāciju, izmantojot saites un datu tīklojuma pogas. Līdzās vēstulēm kolekcijā publicēti arī dzejnieku darbu pirmizdevumi un to mūsdienīgas anotācijas, fotogrāfijas, plakāti, audio, video un citi materiāli. LASĪT VAIRĀK
08.03.2021. Krājumā "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 26 (1)" (ISSN 2500-9508) publicēts LU Humanitāro Zinātņu fakultātes lektores Sigitas Kušneres raksts “Raiņa un Aspazijas bibliotēkas neatklātais”.
24.02.2021. Žurnālā "Cataloging & Classification Quaterly" (izdevējs "Taylor&Francis Group", ASV) tiešsaistē publicēts Mārītes Apenītes zinātniskais raksts "Subject Indexing at the National Library of Latvia: New Approach, Challenges, and Benefits", kurā tiek apskatīti FAST (Faceted Application of Subject Terminology - Priekšmetu terminu fasetlietošanas sistēma) fasetpriekšmetu ieviešanas būtiskākie ieguvumi un problēmaspekti dažādu LNB informācijas resursu priekšmetošanā.
23.02.2021. Laika posmā no 2021. gada 23. februāra līdz 18. augustam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja Maira Kreislere un autoritatīvo datu eksperte Jogita Sauka piedalās starptautiskā iknedēļas tiešsaistes darbnīcu sērijā (RDA Lab Series), ko organizē Amerikas bibliotēku asociācija. Tiešsaistes darbnīcās notiek teorētisks un praktisks darbs 6 moduļu (katrā 4 nodarbības) mācību programmā, apgūstot RDA entīšu (persona, darbs, nomens, manifestācija, agregāta darbs) aprakstu un to attiecību veidošanu saskaņā ar jaunā RDA Toolkit vadlīnijām.
15.01.2021. Žurnālā "Cataloging & Classification Quarterly" (eISSN 1544-4554, izdevējs "Taylor & Francis Group", ASV) publicēts Anitas Rašmanes un Anitas Goldbergas zinātniskais raksts "The Potential of IFLA LRM and RDA Key Entities for Identification of Entities in Textual Documents of Cultural Heritage: The RunA Collection", kurā analizētas bibliotēku konceptuālo datu modeļu pielietošanas iespējas un izaicinājumi teksta dokumentu (Raiņa un Aspazijas korespondences) anotēšanā publicēšanai starpnozaru kultūras mantojuma saistīto datu kolekcijā "RunA".
07.01.2021. LNB tīmekļvietnē publicēta izdevējdarbības statistisko materiālu krājumu "Latvijas izdevējdarbības statistika" (iepriekš – "Latvijas Prese") aprakstošo metadatu datu kopa. Aprakstošie metadati ietver informāciju par statistikas izklāstu un statistikas datu apstrādi, t. sk. informāciju par izmantotajiem jēdzieniem un to definīcijām, datu vākšanas biežumu, metodēm un ierobežojumiem, datu avotiem, datu apkopošanas procesu, pilnvarām, konfidencialitātes politiku, mērķauditoriju u. c.
23.12.2020. LNB tīmekļvietnē publicēta izdevējdarbības statistikas atvērto datu kopa – datu masīvs –, kas paplašināts ar vēsturiskajiem statistikas datiem par Latvijā izdotajām grāmatām no 1991. līdz 1994. gadam. Līdz ar to datu masīvs neapkopotā veidā ietver datus par grāmatām, kas Latvijā izdotas laikā no Latvijas Republikas atjaunošanas līdz mūsdienām, kamēr dati par citiem izdevumu veidiem neapkopotā veidā publiski pieejami par laiku no 2017. gada līdz mūsdienām. Datu masīvs tiek veidots, balstoties uz izdevēju iesniegtajiem Pārskatiem par izdevējdarbību un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā saņemtajiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem. Tajā nav ietverti dati par izdevumu tirāžu, kas interpretējami kā komercnoslēpums.
17.12.2020. 2020. gada 17. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevējdarbības statistikas eksperte Gunta Lodziņa piedalījās Centrālās statistikas pārvaldes organizētajā seminārā statistikas iestādēm, kas nodrošina Eiropas statistiku, par aktualitātēm statistikas kvalitātes jautājumos. G. Lodziņa sanāksmes dalībniekiem stāstīja par jaunumiem izdevējdarbības statistikas veidošanā, t. sk. informējot par aktivitātēm, kas tiek īstenotas projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" ietvaros. G. Lodziņas prezentācija pieejama ŠEIT.
06.11.2020. 2020. gada 6. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu veidošanas nodaļas metadatu veidotāja Liene Kalviša un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Ieva Kalniņa ar referātu "Kolekcija "RunA": jaunas pētniecības iespējas (piemērs – Raiņa un Aspazijas sarakste Panevēžas cietuma laikā)" piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konferencē "Kultūras krustpunkti XIV". Referātā tika aplūkota atvērto saistīto datu kolekcijā "Rainis un Aspazija" (RunA) atrodamā abu rakstnieku sarakste, Rainim atrodoties Panevēžas cietumā (1897), kā arī citi ar Panevēžas laiku saistītie materiāli. L. Kalvišas un I. Kalniņas referāta anotācija publicēta konferences tēžu krājumā ŠEIT.
22.10.2020. 2020. gada 22. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) semantiskā tīmekļa eksperts Dr. Uldis Bojārs starptautiskās konferences "Digital Humanities in the Nordic Countries" (DHN2020) ietvaros uzstājās ar prezentāciju "Linked Data for Digital Humanities Scholars and Researchers: "Rainis and Aspazija" Collection" (MP4), informējot par atvērto saistīto datu principu izmantošanu LNB kolekcijā "Rainis un Aspazija" (https://runa.lnb.lv/), kas nodrošina jaunas iespējas Raiņa un Aspazijas dzīves un daiļrades izpētē, t.sk. studiju procesā. U. Bojāra, A. Rašmanes un A. Goldbergas raksta kopsavilkums publicēts konferences izdevumā "Book of Abstracts DHN, Rīga 2020" (ISBN 978-9984-850-83-2).
25.09.2020. 2020. gada 25. septembrī LU Humanitāro Zinātņu fakultātes Mg programmas studente Inga Kapeniece piedalījās LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas Zināšanu agorā ar referātu "Raiņa latgaliešu valodas analīze". Referātā veikta Raiņa valodas analīze (leksika, morfoloģija, sintakse), īpaša uzmanība vērsta uz Jasmuižas (tag. Aizkalnes) izloksnes pētniecību, pētītas arī sēliskās, u. c. ietekmes, analizēta Raiņa latgaliski sarakstītā dzeja, izmantojot arī saistīto datu kolekcijas "Rainis un Aspazija" (https://runa.lnb.lv/) materiālus.
16.09.2020. Žurnālā "Logos: Journal of the World Publishing Community" (eISSN 1878-4712) publicēts Elzas Ungures un Līgas Gūtmanes raksts "'It Is Often a Shot in the Dark': Power relationship dynamics in book publishing in Latvia, 1990–2017", kurā, analizējot izdevējdarbības statistikas datus, intervijas ar izdevējiem, kā arī mediju materiālus, pētīts, kā kopš Latvijas neatkarības notikušās sociālās transformācijas ietekmējušas izdevējdarbības nozari Latvijā, izmainot izdevējdarbības praksi un izdevēju pozīciju nozarē. Pētījums projekta ietvaros veikts, lai praktiski pārbaudītu vēsturisko izdevējdarbības statistikas datu savietojamību un lietojamību pētnieciskos nolūkos.
15.09.2020. 2020. gada 15. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskās komitejas organizētā semināra "Bibliotēku, arhīvu un muzeju standartizācijas jautājumi: problēmas, risinājumi" ietvaros LNB pārstāvji Dr. Uldis Bojārs un Eduards Skvireckis dalībniekus iepazīstināja ar saistīto datu standartiem kultūras mantojuma jomā un vienota kultūras mantojuma digitālo resursu zināšanu organizācijas sistēmas iecerēm, to saistību ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projektu "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu". Plašāka informācija pieejama ŠEIT.
27.08.2020. 2020. gada 19. augustā Baltijas valstu nacionālo bibliotēku starptautiskās konferences "Digitālā satura atkārtotas izmantošanas iespējas" (Lietuva, 17.08.-20.08.2020.) ietvaros LNB pārstāves Dace Ūdre un Elza Ungure darbnīcas "Veidojam saistītos datus!" dalībniekus iepazīstināja ar saistīto datu kolekciju "Rainis un Aspazija" (https://runa.lnb.lv/) un Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projektu "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu".
26.03.2020. 2020. gada 26. martā projekta "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" ietvaros LNB organizēja virtuālu semināru "Datu semantiskās integrācijas iespējas: arhīvi, bibliotēkas, muzeji". Koplietošanas vietnē ir iespējams iepazīties ar semināta PROGRAMMU un semināra PREZENTĀCIJĀM U. C. MATERIĀLIEM.
11.03.2020. 2020. gada 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās tikšanās ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) bakalaura programmas studentiem un profesori Ievu Kalniņu, kuras laikā Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas sistēmbibliotekāre Anita Rašmane iepazīstināja klātesošos ar saistīto datu kolekciju "Rainis un Aspazija", tās piedāvātajām iespējām un teksta anotēšanas rīkiem. Sadarbībā ar projekta partneri – LU HZF – tiks pētīta Raiņa un Aspazijas daiļrade un attīstīts saistīto datu kolekcijas saturs, kā arī īstenotas zināšanu pārneses un citas aktivitātes.
05.03.2020. 2020. gada 5. martā LU Humanitāro Zinātņu fakultātes lektore Sigita Kušnere ar referātu "Raiņa un Aspazijas bibliotēkas neatklātais" un prof. Ieva Kalniņa ar referātu "Ārzemju literatūras tulkošanas jautājumi Raiņa un Anša Gulbja sarakstē" piedalījās Liepājas Universitātes, Kurzemes Humanitārā institūta, LU LFMI, Lietuviešu literatūras un folkloras institūta un Vītauta Dižā universitātes organizētajā 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā / Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose / Current Issues in Research of Literature and Culture".