Projekts: Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)" (Nr. 2.2.1.1/21/I/001) (turpmāk – Projekts) īstenošanā.
 

Projekta virsmērķis

Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām. 
 

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju;
 2. Izstrādāt pašapkalpošanās sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim;
 3. Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu;
 4. Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;
 5. Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

 
Projekta galvenās darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

 1. Projekta vadība, īstenojot projekta darbības noteikta budžeta un laika ietvaros, tādējādi nodrošinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 2. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde. Valsts reģistriem un informācijas sistēmām, pieslēdzoties pie DAGR, tiks nodrošināta vienota, centralizēta, augstai datu pieprasījumu apstrādes veiktspējai optimizēta datu izplatīšanas platforma.
 3. Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde. Tiks izveidots risinājums, kas nodrošinās pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no klienta iesnieguma iesniegšanas līdz beigu atskaites apstiprināšanai un projekta slēgšanai, kur dati starp lietvedības un grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkalizmantoti.
 4. TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija. TAPIS pilnveide nodrošinās teritoriālo plānojumu procesu elektronizācijas līmeņa celšanu, tādējādi pilnībā atsakoties no šā brīža manuālas pieejas, kā saskaņot dokumentāciju starp ieinteresētajām pusēm. Papildu tiks pilnveidoti lietotāja atbalsta procesi, tādējādi būtiski atslogojot sistēmas ikdienas uzturēšanas administrēšanu.
 5. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīva plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu tīmekļvietnēs.
   

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti/ izveidoti 8 darbības procesi;
 2. Izveidotas vai ieviestas 3 platformas, tai skaitā izveidotas divas jaunas platformas DAGR un MAP, pilnveidota viena platforma – TAPIS.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) DAGR projekta ietvaros nodrošinās DAGR, MAP un VIRSIS izvietošanu un tehnisko uzturēšanu LNB infrastruktūras konteinerizācijas risinājumā, tai skaitā nodrošinās arī skaitļošanas pakalpojumus, rezerves kopēšanu, datu pārraides tīkla un ugunsmūra pakalpojumus, kā arī konfigurēšanas darbus (izņemot sistēmas biznesa konfigurēšanu), ieviešanas atbalstu, laidienu un kļūdu labojumu piegāžu uzstādīšanu, automātisko testu izpildi, manuālu un automātisku uzraudzību, lietojumu administratora atbalstu (izņemot lietotāju atbalsts).

Papildus projekta iznākuma rādītajiem projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rādītāji:

 1. Izstrādāta pašapkalpošanās sistēma datu atļauju piešķiršanai.
 2. Īstenota projekta publicitāte (informatīvie plakāti (11 gab.), aktuāla informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv/, https://www.lnb.lv tīmekļvietnēs (11 gab.).

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
 3. Izglītības un zinātnes ministrija,
 4. Valsts zemes dienests,
 5. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija,
 6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija,
 7. Sabiedrības integrācijas fonds,
 8. Iekšlietu ministrija,
 9. Latvijas Zinātnes padome,
 10. Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Latvijas valsts.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 205 341,22 euro, no kā 2 724 540,04 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 28.05.2021.–27.12.2023.

 

Kontaktpersonas:

Guna Margēviča
Projektu pārvaldības departamenta risinājumu attīstības vadītāja
projekta vadītāja p.i.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026546
E-pasts: guna.margevica@varam.gov.lv

Jānis Freimanis
Tehnoloģiju departamenta direktors
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716225
E-pasts: janis.freimanis@lnb.lv