Vadlīnijas, metodiskie un konsultatīvie izdevumi

Izdrukāt

Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi. Izstrādāti Joint Steering Committee for Revision of AACR vadībā ; tulk. un red.: Gundega Blīgzne … [u. c.]. Rīga : Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", 2005. [644] lpp. (dal. pag.). ISBN 9984-607-52-6

Audiovizuālie un multivides materiāli bibliotēkās un citās institūcijās: vadlīnijas (2006) (PDF)

Bibliogrāfiskā apraksta standartu (BA:ISBD) piemērošanas noteikumi analītiskajā aprakstā. Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas tehniskā komiteja. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2000. 49 lpp. Izdevums pieejams arī elektroniskā formā (PDF)

Bibliogrāfiskās informācijas un resursu koplietošana (2006) (PDF)

Bibliotēku manifests Eiropai (2019) (PDF)

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs. 3.izd. (2011) (PDF) [aizstāj 2.izd. (2009) (PDF) un 1.izd. (2006) (PDF)]

Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās (PDF)

Darbs ar personas datiem bibliotēkās: ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanā (2019) (PDF)

Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām (2019) (PDF)

Digitalizācijas vadlīnijas (2018) [aizstāj Ciparotāja rokasgrāmata (2008) (PDF)]

Dublin Core metadatu elementu kopa, Versija 1.1 (2006) (PDF)

Dublin Core lietošana (2006) (PDF)

DCMI gramatikas principi (2006) (PDF)

DCMI metadatu termini (2009) (PDF)

Eglīte, Elita. Universālā decimālā klasifikācija: rokasgrāmata (2013) (PDF)

Europeana datu modeļa elementu definīcijas: Versija 5.2.2, 31.05.2011.: Europeana v1.0 (PDF)

FRBR: funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem (2005) (PDF)

GARR: vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un norādēm (2006) (PDF)

Goldberga, Anita, Straujums, Uldis. Dublin Core metadatu elementu kopa: piemēri latviešu valodā (2006) (PDF)

IFLA bibliotēku statistikas manifests (2011) (PDF)

IFLA digitālo uzziņu vadlīnijas (2007) (PDF)

IFLA profesionālās tālākizglītības attīstība: principi un labākā pieredze (2010) (PDF)

IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas, 2. izd. (2018) (PDF)

IFLA ziņojums par attīstības tendencēm 2019 (2020) (PDF)

IFLA ziņojums par attīstības tendencēm 2018 (2019) (PDF)

IFLA ziņojums par attīstības tendencēm (2018) (PDF)

Inovācijas bibliotēkā (2014) (PDF)

ISBD elementu atbilstība FRBR entītiju atribūtiem un attiecībām (2005) (PDF)

ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. 0.zona: Satura formas un medija/datneša veida zona (2011) (PDF)

ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Apvienotais izdevums (2009) (PDF)

ISBD(CR): Seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts (2005) (PDF) [Atcelts. Skat. ISBD (2009) (PDF)]

ISBD(G): Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi (2005) (PDF) [Atcelts. Skat. ISBD (2009) (PDF)]

ISBN rokasgrāmata (2006) (PDF)

ISMN rokasgrāmata (2006) (PDF)

Izdevējprodukcija un izlaides ziņas: noteikumi izdevuma izlaides ziņu uzrādīšanai (2006) (PDF)

Kā organizēt skolas bibliotēkas krājumu: ieteikumi, konsultācijas, pieredze (2015) (PDF)

Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2012) (PDF)

Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšana bibliogrāfisko datu apstrādē, 3. pārstrād. izd. (2008) (PDF) [Izdevuma 2.pielikumu "Kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību" aizstāj saraksts MARC kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību (2011) (PDF)]

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas (2017) (PDF)

Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā (2014) (PDF)

MARC21 autoritatīvo datu formāts

MARC kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību (2011) (PDF)

Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni (2010) (PDF)

Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas (2016) (PDF)

Nākotnes bibliotēka. Attīstības tendences un prognozes (PDF)

Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts:
1. sējums (2007) (PDF)
2. sējums (2011) (PDF) [aizstāj 2.sējums (2008) (PDF)]
3. sējums (2008) (PDF)
4. sējums (2008) (PDF)
Priekšmetu rādītājs (2008) (PDF)

Priekšmetu autoritatīvie ieraksti un norāžu ieraksti: vadlīnijas (2007) (PDF)

Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai (2008) (PDF)

RDA: resursu apraksts un piekļuve

Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām (2021) (PDF)

Sleikša, Brunhilde. Autorzīmju tabula, 2. izd. (2006) (PDF)

Starptautiskie kataloģizācijas principi (2017) (PDF)

Starptautiskie kataloģizācijas principi (2009) (PDF) [Atcelts. Skat. 2017. gada izdevumu]

Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009) (PDF)

Turpinājumresursu bibliogrāfiskā apraksta piemēri (2005) (PDF)

Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi un pieredze (2015) (PDF)

Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā: nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošana (2016) (PDF)

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai (2013) (PDF)

Vadlīnijas publisko tiešsaistes katalogu (OPAC) ekrānattēliem (2007) (PDF)

NOZARES STANDARTI