Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ētikas kodekss

Izdrukāt

Izdots saskaņā ar Valts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

 

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk - LNB) amatpersonas un darbinieki (turpmāk - darbinieki) ievēro Ētikas kodeksu un LNB Apkalpošanas kvalitātes saistības, kas ir Ētikas kodeksa neatņemama sastāvdaļa. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā un LNB Apkalpošanas kvalitātes saistībās, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām un ar bibliotēkas darbu reglamentējošiem dokumentiem.

1.2. Ētikas kodeksa uzdevums ir noteikt darbinieka likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs.

  1. Pamatprincipi

2.1. Lojalitāte

Darbinieks izrāda lojalitāti un uzticību bibliotēkai, tās politikai un darba principiem. Lojalitāte nozīmē ne tikai vadītāja uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu atbalstu, līdzdalību un padomu attiecībās ar LNB vadību un kolēģiem.

2.2. Atbildība

2.2.1. Darbinieki apzinās, ka viņu kopīgais darbs veicina Latvijas Republikas iedzīvotāju un ārvalstnieku informatīvo nodrošinājumu un pašizglītību. Ikviens izjūt personisku atbildību par LNB darba kvalitāti.

2.2.2. Darbinieks ar savu profesionālo darbību un izturēšanos paaugstina profesijas prestižu sabiedrībā

2.3. Precizitāte

2.3.1. Darbinieki nodrošina augsta līmeņa pakalpojumus, sniedzot uz katru pieprasījumu atbilstošu un objektīvu atbildi uz katru lietotāja jautājumu, izturoties ar cieņu pret lasītāja pieprasījumu.

2.3.2. Darbinieki garantē profesionālu informācijas izguvi un sniegšanu. (sk. LNB Apkalpošanas kvalitātes saistības)

2.4. Godprātība

2.4.1. Darbinieki godprātīgi izturas pret saviem pienākumiem.

2.4.2. Darbiniekam nav tiesību darba laikā veikt ar bibliotēkas darbu un interesēm nesaistītus pienākumus. Personīgās intereses nedrīkst traucēt pienācīgi veikt profesionālo vai administratīvo darbību.

2.4.3. Darbinieki minimāli izmanto internetu un citus komunikācijas resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.

  1. Saskarsmes ētika

3.1. LNB mērķu īstenojums ir atkarīgs no sabiedrības uzticības un informētības, tāpēc darbinieki ievēro vienlīdzīgu attieksmi, tiesiskumu un godīgumu pret visiem.

3.2. Saskarsmē ar apmeklētājiem un citām personām darbinieks izturas ar cieņu, ir pieklājīgs un iecietīgs, respektējot ikviena likumiskās intereses.

3.3. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu:

3.3.1. Ikviens bibliotēkas darbinieks ir jāsveicina;

3.3.2. Darbinieks nedrīkst savu problēmu vai sliktā garastāvokļa iespaidā radīt neērtības pārējiem darbiniekiem;

3.3.3. Darbiniekam vienmēr ar otru kolēģi jārunā labvēlīgi, iedrošinot stāstīt savas darba problēmas un kopīgi risināt savā kompetencē esošos jautājumus;

3.3.4. Ja kolēģis kļūdījies, kļūda jāizanalizē visdrīzākajā laikā, neradot stresa stāvokli un neaprunājot kolēģus;

3.3.5. Darbiniekiem jāatbalsta vienam otru, ja gadījusies kļūme;

3.3.6. Darbiniekam zināmu informāciju, kas attiecas uz darbu, censties nodot plašākam darbinieku lokam;

3.4. Ar darba videi piemērotu uzvedību, izskatu un stāju darbinieki apliecina profesionālās vērtības un bibliotēkas darba kultūru (sk. LNB Apkalpošanas kvalitātes saistības).

3.5. Darbinieki nedrīkst savstarpējos konfliktus un nesaskaņas risināt publiski, ārpus LNB, īpaši, ja tas skar trešās personas un to intereses un tiesības.

  1. Komunikācijas ētika un informācija

4.1. Darbinieks, paužot informāciju, kas saistīta ar bibliotēkas darbu, apzinās, ka tā veido kopējo bibliotēkas tēlu sabiedrībā.

4.2. Darbiniekam ir pienākums informēt savas struktūrvienības vadītāju, administrāciju par būtiskām, uz bibliotēku attiecināmām ziņām, kas saņemtas neoficiāli, t.i., mutiski, presē, radio, televīzijā, pa tālruni vai citā veidā, kas var ietekmēt bibliotēkas darbu un tās attīstību un prestižu.

4.3. Darbiniekam jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz informāciju vai ziņām par lasītājiem vai kolēģiem, kas kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, to nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.

4.4. Darbinieki nav tiesīgi, balstoties uz personīgiem novērojumiem, publiski paust uzskatus par bibliotēkas administrācijas iespējamo viedokli.

4.5. Neslavas celšana, kā arī pret LNB politiku vai vadību vērsta kritika ārpus LNB, uzskatāma par neētisku un nav pieļaujama.

4.6. Darbinieks nav tiesīgs skaidrot lasītājam jautājumus, kas saistīti ar Kultūras ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem.

4.7. Darbinieks var saņemt rekomendāciju vai atsauksmi par savu darbu. Rekomendācijas sniedz direktors, direktora vietnieks, speciālists personāla jautājumos vai struktūrvienības vadītājs. Ja ir lūgums rekomendēt kādu ar bibliotēku nesaistītu personu, darbinieks ir tiesīgs to darīt kā privātpersona. Bibliotēka neuzņemas atbildību par šādas rekomendācijas saturu.

  1. Darbības principi interešu konflikta situācijā

 5.1. Ja darbinieks nonāk situācijā, kas var izraisīt interešu konfliktu, nekavējoties  jāinformē struktūrvienības vadītājs, direktors vai augstākstāvošais vadītājs.

5.2. Sarunās par citu iespējamo darbavietu, kā arī stājoties jaunā amatā pēc darba attiecību pārtraukšanas ar LNB, darbinieki atturas no rīcības, kura var izpelnīties pārmetumus par iepriekšējās darbavietas amata ļaunprātīgu izmantošanu vai radīt aizdomas par interešu konfliktu.

5.3. Darbinieks nedrīkst pieņemt no lasītājiem personīgu kompensāciju naudas veidā par pakalpojumiem, kas sniegti kā bibliotēkas pakalpojumi un ir darbinieka kompetencē un tiek veikti darba laikā.

5.4. Amatpersonas viņu amata pienākumu pildīšanas laikā drīkst pieņemt dāvanas tikai saskaņā ar "Interešu konflikta novēršanas likumu" un MK noteikumiem.

5.5. Komandējumi vai oficiālie braucieni darbiniekiem tiek piešķirti, ja administrācija to uzskata par nepieciešamu darbinieka izglītībai, jauninājumu ieviešanai bibliotēkā, darba pieredzei, ja to pieļauj budžets vai finansējums tiek iegūts rakstot projektus.

5.6. Darbinieks drīkst ar direktora atļauju strādāt papildus darbus citās iestādēs, ja tas netraucē darba izpildi bibliotēkā un darbinieks nav interešu konfliktā.

  1. LNB amatpersonu ētiskas uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem

6.1. LNB amatpersonām ir:

6.1.1. pienākums publiskot (nodrošinot informāciju iestādes mājaslapā, normatīvo aktu projektu anotācijā) informāciju par lobētāju (pārstāvētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, juridiskā persona, ko tas pārstāv, konkrēta lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru notiek lobēšana (ja nav norādīts, tad amatpersonai jānorāda joma, uz kuru priekšlikums vērsts) un konsultācijas ar lobētājiem (konsultatīvā padome, darba grupa vai cits veids) un to veikšanas pamatojums)), ar kuru ir notikušas konsultācijas vai no kuras ir saņemta informācija, kas attiecas uz jautājumu, par ko LNB amatpersona ir bijusi atbildīga sagatavot vai pieņemt lēmumu, ka arī pēc pieprasījuma darīt zināmu priekšlikuma saturu;

6.1.2. publiski jāatklāj (informācijas ievietošana http://www.vid.gov.lv) informācija par savām un savu ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu;

6.1.3. pienākums atstatīt sevi no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas procesa situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tas tiek ietekmētas:

6.1.3.1. amatpersonas vai tās ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses,

6.1.3.2. organizācijas, ar kuru LNB amatpersona ir saistīta, vai tās sponsoru mantiskās intereses.

6.1.4. jānodrošina, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju;

6.1.5. jāizvērtē ikviens ielūgums vai viesmīlības piedāvājums, ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir publiskās varas subjektam kopumā un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam.

6.2. LNB amatpersonām ir aizliegts:

6.2.1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem vai citus labumus;

6.2.2. pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi;

6.2.3. izmantot savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu;

6.2.4. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka LNB amatpersona var nodrošināt viņam piekļuvi valdības locekļiem vai augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;

6.2.5. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā viņš ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru amatpersona ir saistīta;

6.2.6. par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājam valsts vai pašvaldību institūcijā.

  1. Ētikas kodeksa ieviešana

7.1. Visi darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksa saturu un LNB Apkalpošanas kvalitātes saistībām.

7.2. Ētikas komisija nodrošina skaidrojumus un konsultācijas par ētikas jautājumiem.

7.3. Sūdzības par darbinieku Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpumiem vai ieteikumus Kodeksa izmaiņām izskata Ētikas komisija.

 

26.10.2009