Kataloģizācijas noteikumi "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)"

24/11/2017
Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) no 2017. gada 1. jūnija ir uzsākusi monogrāfiju bibliogrāfisko ierakstu veidošanu atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)" (Resource Description and Access (RDA)), kas aizstāj kataloģizēšanas standartu "Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi" (AACR2) (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.).

2016. gadā tika uzsākta personu, dzimtu/ģimeņu un institūciju autoritatīvo ierakstu veidošana atbilstoši RDA standartam. No 2017. gada 1. decembra arī Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga dalībnieki uzsāks veidot monogrāfiju bibliogrāfiskos ierakstus atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam. 2018. gadā plānots ieviest izmaiņas seriālizdevumu aprakstīšanā atbilstoši RDA.

RDA standarts pilnībā netiks tulkots latviešu valodā, jo starptautiskās RDA ieviešanas darba grupas regulāri to pilnveido un papildina. LNB Bibliogrāfijas institūta eksperti ir sagatavojuši RDA ievada, vārdnīcas un pielikumu tulkojumus latviešu valodā. Tulkotie RDA dokumenti regulāri tiks pārskatīti, un nepieciešamības gadījumā laboti un papildināti.
 

Resursu apraksts un piekļuve (RDA)

Ievads (PDF)
RDA kā datu veidošanas standarta raksturojums, tā pamatuzdevumi un pamatelementi.

A pielikums. Lielo sākumburtu lietojums angļu valodā un vairākās citās valodās (PDF)
Sagatavots, ņemot vērā izmaiņas līdz 2017. gada 11. aprīlim.

B pielikums. Saīsinājumi un simboli (PDF)
Satur norādījumus par saīsinājumu lietošanu ierakstos un īpašu elementu un simbolu lietošanu saīsinājumu vietā, kad tas ir nepieciešams. Sagatavots, ņemot vērā izmaiņas līdz 2017. gada 11. aprīlim.

C pielikums. Sākuma artikuli (PDF)
Uzskaitīti artikuli, kas jāizlaiž, sekojot alternatīvajiem norādījumiem par darbu nosaukumu un personvārdu, institūciju un vietu nosaukumu ierakstīšanu. Sagatavots, ņemot vērā izmaiņas līdz 2017. gada 11. aprīlim.

D pielikums. Dalītājzīmju lietošana bibliogrāfiskajā aprakstā (PDF)
Sniegti norādījumi par dalītājzīmju lietojumu bibliogrāfiskajā aprakstā, kā arī ISBD un RDA elementu kopu savietojamību. Sagatavots, ņemot vērā izmaiņas līdz 2017. gada 11. aprīlim.

K pielikums. Attiecību apzīmētāji: attiecības starp aģentiem (persona, institūcija, dzimta/ģimene) (PDF)
Sniegtas vispārējas vadlīnijas par attiecību apzīmētāju lietojumu. Sagatavots, ņemot vērā izmaiņas līdz 2017. gada 11. aprīlim.

Vārdnīca. Termini un to skaidrojumi:
Latviešu valodas terminu alfabētiskā secība (PDF)
Angļu valodas terminu alfabētiskā secība (PDF)

Vārdnīca sagatavota atbilstoši izstrādātajiem terminiem un skaidrojumiem 2016. gada decembrī. Tulkojot skaidrojumus latviešu valodā, ņemta vērā atbilstība tulkojamā dokumenta statusam, veidam un būtībai, ievērota atbilstoša terminoloģija un konsekvents tās lietojums. Tiek nodrošināta angļu valodā izteikto terminu savstarpēja jēdzieniska atbilstība, neizvirzot par mērķi obligāti panākt leksisku vienādību. Vairāku vispārzināmu terminu skaidrojumiem izmantotas nozaru terminu vārdnīcas, speciālajā literatūrā atrodamie terminu skaidrojumi, piemēram, Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts (ISBD) (International Standard Bibliographic Description (ISBD)), AACR2, Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem (FRBR) (Functional requirements for bibliographic records (FRBR), Mūzikas teorijas vārdnīca, AkadTerm vārdnīca, Letonika.lv, Svešvārdu vārdnīca. Terminu kārtojums vārdnīcā meklēšanai: angļu – latviešu un latviešu – angļu.

 

Konsultācijas par RDA:
Maira Kreislere
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716191
E-pasts: maira.kreislere@lnb.lv

Informāciju sagatavoja:
Aiva Stūrmane
Autoritatīvo datu speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: aiva.sturmane@lnb.lv