Skaidrojums par LNB ēkas kopējās platības proporcionālo sadalījumu

Izdrukāt

Visi telpu aprēķini Latvijas Nacionālajā bibliotēkā veikti, pamatojoties uz Vācijā izstrādātajām bibliotēku būvniecības normām (DIN 13), kam nav analoga Latvijas būvniecības normatīvos. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas kopējā platība sadalāma piecās lielās zonās – publiskajā, lasītāju, krātuvju, darbinieku un tehniskā nodrošinājuma.
 

Publiskā zona – 23% no ēkas kopējās platības

Ēkas pirmais stāvs un daļēji arī –1. stāvs paredzēts kā publiskā telpa, kas ir brīvi pieejama ikvienam, arī tiem, kuri nav bibliotēkas lasītāji. Publiskajā zonā būs Latviešu grāmatniecības muzejs, bibliotēkas izstāžu zāles, kurās tiks iekārtotas tematiskās izstādes no bibliotēkas fondiem, konferenču un koncertu zāle ar 462 sēdvietām un konferenču centrs ar transformējamām zālēm. Publiskajā zonā atradīsies interneta un jaunāko laikrakstu kafejnīca, bibliotēkas suvenīru un grāmatu veikals, kādi tradicionāli tiek izveidoti visās lielās kultūras iestādēs. Bibliotēkas ēkas 1.stāvā paredzēta ēdnīca/restorāns, kas ir neatņemama iekšējās infrastruktūras sastāvdaļa ikvienā šāda līmeņa bibliotēkā. Publiskās zonas telpas atrodas arī bibliotēkas ēkas augstākajos stāvos – piemēram, izstāžu zāles Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā un Mākslas centrā, pie publiskās zonas telpām pieskaitāmas arī bibliotēkas nodaļas, kas pilda publisku pakalpojumu izdevējiem un Bibliotēku attīstības institūts ar tālākizglītības centru.
 

Lasītāju zona – 27% no ēkas kopējās platības

Lasītavas atrodas no mezonīna stāva līdz 8. stāvam. Ēkas apakšējos stāvos, kur ir lielākas lasītāju plūsmas, ir izvietoti Uzziņu in informācijas centrs, Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava, Mākslas centrs. Augšējos stāvos, kur lasītavu platība būs proporcionāli mazāka, atrodas specializētās lasītavas, piemēram, karšu un sīkiespieddarbu. Ēkas piektajā stāvā atrodas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, Letonikas un Baltijas centrs, Latvijas Universitātes Literatūras un mākslas institūta Folkloras krātuve ar Dainu skapi.

Lasītavās brīvā pieejā ir izvietotas 350 000 grāmatas, kas, saskaņā ar bibliotēku plānošanas normatīviem, aizņem 3500 m² jeb 30 % no visas lasītāju zonas platības.
 

Krātuvju zona – 12% no ēkas kopējās platības

Krātuves bibliotēkas ēkā izvietotas no 2. līdz 9. stāvam atsevišķā krātuvju blokā, kurā ir nodrošināti ideāli apstākļi literatūras un cita veida drukāto materiālu uzglabāšanai.

Ir trīs veidu krātuves:

  • galvenā krātuve, kur atradas grāmatas, kas nav brīvā pieejā lasītavās vai specializētajos fondos;
  • specializēto fondu un veidu krātuves, kas ir tiešā saistībā ar attiecīgo lasītavu, piemēram, nošu krātuve pie Mūzikas lasītavas, Letonikas krātuve pie Letonikas un Baltijas centra utt.;
  • arhīvs, kur viens eksemplārs no katra izdevuma tiek glabāts nākamajām paaudzēm un izsniegts lasītājiem tikai tad, ja nekur nav pieejams cits šī izdevuma eksemplārs.
     

Darbinieku zona – 18% no ēkas kopējās platības

Darbinieku zonā atrodas darba vietas visiem lasītāju apkalpošanas nodaļu darbiniekiem, kā arī citiem speciālo nodaļu bibliotekāriem un bibliogrāfiem, kuri veic pētniecisko un zinātnisko darbu.

Neatņemama Latvijas Nacionālās bibliotēkas sastāvdaļa ir Bibliogrāfijas institūts, kura speciālisti veido datus un resursus, ko izmanto visā valstī un starptautiski. Piemēram, te nacionālās bibliogrāfijas veidā tiek fiksēts viss Latvijas rakstītais vārds, ko saglabāt nākamajām paaudzēm. Tiek veidots zinātnisko bibliotēku kopkatalogs par būtiskāko nacionālā bibliotēku krājuma daļu, nodrošinot tematisko, personu, institūciju meklēšana. Personu un institūciju identificēšanai tiek veidota autoritatīva datu bāze, ko izmanto pārējās bibliotēkas Latvijā un, pateicoties kurai, iespējama LNB līdzdarbība starptautiskos projektos. Tiek izstrādāti bibliotēku un saistīto nozaru – arhīvu un bibliotēku standarti, kas ir pamats sadarbībai tīmeklī. Tiek veidoti metadati Latvijas rakstiem periodikā, kas ir unikāls produkts starptautiskā mērogā (datubāzē ir ap diviem miljoniem ierakstu, no 1995. gada lielāko preses izdevumu aprakstos tiek nodrošinātas saites ar rakstu pilnajiem tekstiem).
 

Tehniskās telpas (t.sk. vertikālās komunikācijas) – 20% no ēkas kopējās platības

Ventilācijas kameru telpas, transformatoru apakšstacijas, elektro, vājstrāvu u.c. bibliotēkas darbību un klimatu nodrošinošas iekārtas/telpas, serveru telpas, kāpņu telpu un liftu šahtas.