Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

IzdrukātNosūtīt

Grozījumi LNB Lietošanas noteikumos (Nr. 1.1-2/38, 13.04.2018.) (PDF)
Grozījumi LNB Lietošanas noteikumos (Nr. 1.1-2/48, 25.05.2018.) (PDF)  |  Pielikumi

Apstiprinājusi Kultūras ministre D. Melbārde
2015.gada 30.oktobrī

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21.pantu

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. LNB lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) kā vispārpieejama universāla zinātniska bibliotēka nodrošina pakalpojumu sniegšanu, informācijas resursu, datubāzu un sistēmu izmantošanu, reģistrēšanās kārtību, kā arī nosaka LNB lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu tiesības un pienākumus.

2. LNB lasītājs var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas vēlas izmantot LNB krājumos esošos informācijas resursus - iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus, u.c.) vai elektroniskus izdevumus, datubāzes un sistēmas, kā arī saņem lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskus izdevumus vai to kopijas no citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku un dokumentu centru krājumiem.

3. LNB lasītāja reģistrācija:

3.1. LNB lasītājs ir persona, kurai izsniegta LNB Lasītāja karte vai LNB Lasītāja karte bērniem;

3.2. tikai reģistrētiem LNB lasītājiem ir tiesības izmantot visus LNB pakalpojumus;

3.3. LNB Lasītāja karti izgatavo LNB Reģistratūrā Mūkusalas ielā 3, Rīgā;

3.4. LNB Lasītāja karti var saņemt no 16 gadu vecuma;

3.5. LNB Lasītāja karti bērniem var saņemt no 5 līdz 15 gadu vecumam;

3.6. reģistrēšanās LNB ir bezmaksas;

3.7. LNB Lasītāja kartes un LNB Lasītāja kartes bērniem derīguma termiņš ir pieci gadi;

3.8. LNB lasītājus reģistrē atbildīgais LNB darbinieks, aizpildot LNB lasītāja reģistrācijas veidlapu (sk. Pielikums Nr.1. „LNB lasītāja reģistrācijas veidlapa”).

4. Reģistrējoties nepieciešams:

4.1. uzrādīt pasi vai ID karti [1];

4.2. parakstīties uz LNB Lasītāja reģistrācijas veidlapas (sk. Pielikums Nr.1 "LNB Lasītāja reģistrācijas veidlapa"), apliecinot Noteikumu ievērošanu. Bērnu un nepilngadīgo LNB lasītāju vārdā Noteikumu ievērošanu ar savu parakstu apliecina viens no vecākiem vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelts aizbildnis;

4.3. reģistrējot bērnus un nepilngadīgos no 5 līdz 18 gadu vecumam, nepieciešama vecāku vai likumīgo aizbildņu klātbūtne vai rakstiska vecāku vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelto aizbildņu atļauja. (sk. Pielikums Nr.2 "Atļaujas veidlapa nepilngadīgo reģistrācijai par LNB lasītāju"). Reģistrējoties bez vecāku vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelto aizbildņu klātbūtnes, bērniem un nepilngadīgajiem jāuzrāda pase, ID karte vai cits personu apliecinošs dokuments.

5. LNB apmeklētājiem un ekskursantiem nav jāreģistrējas kā LNB lasītājiem šo Noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajā kārtībā. Visiem LNB apmeklētājiem un ekskursantiem ir tie paši pienākumi un atbildība, kādi ir LNB reģistrētajiem lasītājiem.

6. LNB apmeklētājiem un ekskursantiem tiek piešķirta LNB Apmeklētāja karte vai LNB Ekskursanta karte. Ar LNB Apmeklētāja karti vai LNB Ekskursanta karti persona drīkst uzturēties LNB ēkā, apmeklēt dažādas norises (lekcijas, izstādes, apmācības, koncertus u.c.) Mezonīna stāvā, 2. – 8.stāvā, 11. – 12. stāvā. Ja apmeklētājs vai ekskursants vēlas izmantot LNB krājumu un elektroniskos informācijas resursus, personai ir jāreģistrējas kā LNB lasītājam šo Noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajā kārtībā.

7. LNB Lasītāja karti var izmantot arī norēķiniem, apmaksājot šādus LNB maksas pakalpojumus: kopēšana, informācijas izdrukāšana, skenēšana, kas noteikti ar Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis". LNB Lasītāja kartes norēķinu kārtību nosaka LNB iekšējie noteikumi – LNB lasītāja kartes norēķinu kārtības noteikumi.

8. LNB Lasītāja karte bērniem dod iespēju apmeklēt LNB Bērnu literatūras centru, citas LNB lasītavas un izmantot LNB krājumos esošos informācijas resursus.

9. Bērni līdz 7 gadu vecumam LNB var apmeklēt tikai vecāku vai personu, kas aizstāj vecākus, pavadībā.

10. Bērniem vecumā līdz 15 gadiem iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus, u.c.) vai elektroniskus izdevumus no LNB Speciālo krājumu lasītavām [2] atļauts izmantot, iesniedzot izglītības iestādes rakstisku iesniegumu (sk. Pielikums Nr.3 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas A. Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumu izmantošanu mācību vajadzībām bērniem līdz 15 gadu vecumam"), norādot LNB Speciālo krājumu izmantošanas mērķi.

11. LNB Lasītāja karti un LNB Lasītāja karti bērniem, kā arī LNB Apmeklētāja karti vai LNB Ekskursanta karti aizliegts nodot citai personai.

12. Par pazaudētu vai atrastu LNB Lasītāja karti vai LNB Lasītāja karti bērniem, kā arī LNB Apmeklētāja karti vai LNB Ekskursanta karti jāziņo LNB darbiniekam.

13. Pazaudētas LNB Lasītāja kartes vai LNB Lasītāja kartes bērniem atjaunošana ir LNB maksas pakalpojums saskaņā ar LNB iekšējiem noteikumiem.

14. LNB Brīvpieejas krājums [3] ir pieejams tikai LNB lasītājiem.

 

2. BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

15. LNB lasītāja tiesības:

15.1. izmantot LNB krājumos esošos informācijas resursus - iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus, u.c.), vai elektroniskus izdevumus, LNB pieejamās informācijas sistēmas, datubāzes, kā arī inventāru un tehniku;

15.2. saņemt lasīšanai uz vietas iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskus izdevumus vai to kopijas no citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku un dokumentu centru krājumiem LNB noteiktajā kārtībā;

15.3. saņemt informāciju par LNB krājumiem, lasītavām, datubāzēm un informāciju par iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem un to izsniegšanas kārtību;

15.4. saņemt konsultācijas un apmācību par informācijas meklēšanu, ko nosaka šo Noteikumu 15.3.punkts;

15.5. saņemt maksas pakalpojumus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis";

15.6. lietot internetu šo Noteikumu 6.nodaļā "Citi ar LNB lietošanu saistīti noteikumi" noteiktajā kārtībā;

15.7. lietot personīgās grāmatas un citus iespieddarbus, dokumentus vai elektroniskus izdevumus, kā arī portatīvos datorus un citas elektroniskas ierīces, uzrādot tās LNB reģistratūras darbiniekiem;

15.8. fotografēt LNB krājuma materiālus nekomerciālos nolūkos bez zibspuldzes, saskaņojot ar lasītavas darbiniekiem;

15.9. izteikt ierosinājumus un aizrādījumus par LNB un LNB darbinieku darbu;

15.10. izmantot LNB pašapkalpošanās dokumentu pavairošanas tehniku vai pasūtīt kopiju izgatavošanu, informācijas izdrukāšanu (no datora) un digitalizāciju par maksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis".

16. LNB lasītājam ir pienākumi un atbildība:

16.1. saudzīgi izturēties pret izsniegtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.), vai elektroniskajiem izdevumiem, LNB inventāru un tehniku;

16.2. LNB lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.), vai elektroniskajiem izdevumiem, LNB inventāru un tehniku. Nozaudētās vai bojātās vienības jāaizvieto saskaņā ar LNB iekšējiem noteikumiem - LNB 2010.gada 29.janvāra kārtība Nr.10 "Kārtība, kādā notiek iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšana no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma";

16.2.1. lai aizvietotu nozaudētu iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu LNB lasītājs, SBA abonents vai LNB Personālā abonementa abonents kopā ar tās LNB nodaļas, kurā iespieddarbs vai cits dokuments, vai elektroniskais izdevums nozaudēts, darbinieku aizpilda iesniegumu par nozaudētā iespieddarba vai cita dokumenta, vai elektroniskā izdevuma aizvietošanu (sk. Pielikums Nr.4 "Iesniegums par nozaudētā iespieddarba vai cita dokumenta, vai elektroniskā izdevuma aizvietošanu");

16.2.2. iesniegumā jānorāda ziņas par LNB lasītāju, SBA abonentu vai LNB Personālā abonementa abonentu, nozaudētā iespieddarba vai cita dokumenta, vai elektroniskā izdevuma autoru, nosaukumu, izdošanas vietu, izdevēju, gadu;

16.2.3. informāciju par nozaudēto iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu (inventāra Nr. vai svītrkods, šifrs un cena) aizpilda attiecīgā LNB krājuma darbinieks;

16.2.4. par katru nozaudētu iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu raksta atsevišķu iesniegumu. Nozaudētais iespieddarbs vai cits dokuments, vai elektroniskais izdevums LNB lasītājam jāaizvieto ar tādu pašu vai ar citu līdzvērtīgu iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu. Aizvietotā eksemplāra vērtība nedrīkst būt zemāka par nozaudētā eksemplāra vērtību. Aizvietošanai galvenokārt tiek piedāvāti Latvijā izdoti iespieddarbi vai citi dokumenti, vai elektroniskie izdevumi, kuri LNB krājumā ir nepietiekamā eksemplāru skaitā. Atsevišķos gadījumos, ja nozaudēts īpaši vērtīgs iespieddarbs vai cits dokuments, vai elektroniskais izdevums, LNB galvenie krājuma speciālisti var ieteikt aizvietošanai iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu, kas izdots ārpus Latvijas, ja to ir iespējams iegādāties;

16.2.5. attiecīgās LNB nodaļas darbinieks iepazīstina lasītāju ar LNB nepieciešamajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, vai elektroniskajiem izdevumiem, kuri iekļauti LNB iekšējā dokumentā "Aizvietošanai ieteicamo iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu saraksts", kuru veido un sistemātiski atjauno LNB Krājuma veidošanas nodaļas darbinieks, kurš ir atbildīgs par Latvijā izdoto iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu iepirkšanu;

16.2.6. attiecīgās LNB nodaļas darbinieks lasītāja iesniegumā atzīmē divus izvēlēto iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu nosaukumus un LNB iekšējā dokumentā "Aizvietošanai ieteicamo iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu saraksts" pretī izvēlētajiem iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu nosaukumiem norāda "Rezervēts";

16.2.7. lasītāja iesniegums līdz aizvietotā iespieddarba vai cita dokumenta, vai elektroniskā izdevuma atdošanai glabājas pie attiecīgās LNB nodaļas vadītāja. Kad lasītājs nodod aizvietoto iespieddarbu vai citu dokumentu, vai elektronisko izdevumu, LNB nodaļas darbinieks lasītāja iesniegumā norāda aizvietotā iespieddarba vai cita dokumenta, vai elektroniskā izdevuma autoru, nosaukumu, izdošanas vietu, izdevēju, gadu, cenu;

16.3. lasītavās izmantotos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus beidzot to lietošanu, novietot tam speciāli paredzētā vietā vai nodot LNB darbiniekam;

16.4. iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, kas saņemti no LNB krātuvēm, nodot iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu izsniegšanas vietās atpakaļ LNB darbiniekam;

16.5. par pamanītiem bojājumiem iespieddarbos un citos dokumentos vai elektroniskajos izdevumos vai tehniskajās ierīcēs nekavējoties informēt LNB darbinieku;

16.6. lasītājam, izmantojot LNB krājumā esošos informācijas resursus, tostarp veicot dokumentu kopēšanu, ir pienākums un atbildība ievērot Autortiesību likumu;

16.7. izturēties ar cieņu pret LNB personālu un tās lasītājiem, apmeklētājiem un ekskursantiem;

16.8. personīgos portatīvos datorus un citas elektroniskas ierīces bez somām var ienest LNB, ievietojot tās tam paredzētajos maisiņos vai mapēs;

16.9. personīgo mantu ienešanai paredzētos maisiņus un mapes saņemt un nodot LNB garderobē.

17. Par noteikumu neievērošanu LNB lasītājiem:

17.1. tiek sastādīts akts par LNB Noteikumu pārkāpumu;

17.2. pamatojoties uz sastādīto aktu par LNB Noteikumu pārkāpumu, tiek izteikts rakstisks brīdinājums par to, ka atkārtotā Noteikumu neievērošanas gadījumā lasītājs tiks izslēgts no LNB uz laiku līdz vienam gadam. Brīdinājums lasītājam tiek aizsūtīts pa pastu uz norādīto dzīvesvietu, kā arī lasītājam, ierodoties bibliotēkā, LNB reģistratūrā tiek izsniegta brīdinājuma kopija;

17.3. Atkārtota Noteikumu neievērošanas gadījumā LNB lasītājs tiek izslēgts no LNB uz laiku līdz vienam gadam. Vēlreiz atkārtota Noteikumu neievērošanas gadījumā LNB lasītājs tiek izslēgts no LNB uz laiku līdz trīs gadiem;

17.4. ja lasītājs ir pieķerts LNB īpašuma zādzības mēģinājumā, LNB ir tiesības izslēgt lasītāju no LNB bez iespējas atjaunot LNB lasītāja karti;

17.5. ja LNB lasītāja pārkāpumi ir radījuši LNB finansiālus zaudējumus, LNB ir tiesības izslēgt lasītāju no LNB, kā arī izvirzīt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

18. LNB nav atļauts:

18.1. ienākt virsdrēbēs, ienest somas, mugursomas un portfeļus, neattiecinot to uz šo Noteikumu 16.8. un 16.9.punktā noteiktajām personīgajām mantām;

18.2. ienest un lietot pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus un apreibinošās vielas;

18.3. traucēt LNB darbinieku, citu lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu darbu un atrašanos LNB telpās;

18.4. uzturēties nehigiēniskā un smakojošā apģērbā, alkohola un apreibinošo vielu ietekmē;

18.5. smēķēt telpās;

18.6. strādāt ar iespieddarbiem un dokumentiem ar slapjām, netīrām rokām, kā arī jebkurā citādā veidā bojāt iespieddarbus un dokumentus;

18.7. lasītavās lietot mobilos telefonus sarunām un mūzikas atskaņošanai bez austiņām, personīgos skenerus un diktofonierīces;

18.8. ienākt ar dzīvniekiem (izņemot suņus, kas pavada neredzīgu personu);

18.9. ienest ieročus, sprāgstvielas un citus dzīvībai bīstamus priekšmetus.

 

3. BIBLIOTĒKAS TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

19. LNB telpās tiek veikta video novērošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzības nolūkos Videonovērošanas pārzinis ir LNB, bet operators – uzņēmums, kuram ir noslēgts līgums ar LNB par fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu.

20. LNB neuzņemas atbildību par personas mantām, kas LNB telpās un ārpus LNB ēkas atstātas bez uzraudzības.

21. LNB darba laika ietvaros lasītāju, apmeklētāju un ekskursantu personīgās mantas iespējams atstāt LNB speciālā telpā ar slēgtiem skapīšiem vai LNB garderobē.

22. Lasītājiem līdz LNB darba laika beigām personīgās mantas no skapīšiem jāizņem. Pēc bibliotēkas slēgšanas LNB apsardzes darbinieki veic aizslēgto skapīšu pārbaudi un atstāto mantu izņemšanu. Skapīšos atstātie pārtikas produkti tiek izmesti, citas lietas nodotas LNB reģistratūrā.

23. Ja rodas pamatotas aizdomas par Noteikumu neievērošanu, LNB apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt pārbaudīt personas mantas.

24. LNB rīcībā esošo iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu izsniegšanas un saņemšanas kārtība:

24.1. iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.) vai elektroniskos izdevumus izsniedz izmantošanai tikai uz vietas LNB lasītavās. Digitālo materiālu attālinātas izmantošanas kārtību nosaka šo Noteikumu 6.nodaļa "Citi ar LNB lietošanu saistīti noteikumi";

24.2. no LNB krātuvēm LNB lasītājs iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus LNB lasītavās var saņemt, pasūtot tos elektroniski – gan attālināti, gan LNB telpās. LNB Brīvpieejas krājumu var izmantot LNB lasītavās, veicot pašapkalpošanos vai iepriekšēju rezervāciju;

24.3. LNB lasītājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu vienības;

24.4. lasītājam atļauts pārvietoties pa bibliotēku ar brīvpieejas iespieddarbiem, iepriekš tos reģistrējot pie LNB lasītavas darbinieka;

24.5. no LNB krātuvēm pasūtītos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus LNB lasītavu nodroses plauktos glabā 3 - 10 dienas;

24.6. rezervējot iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus no LNB Brīvpieejas krājuma, lasītājam jāierodas pēc rezervētā materiāla vienas dienas laikā. Ja rezervētie iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi netiek izmantoti noteiktajā termiņā, rezervācija tiek atcelta;

24.7. netiek rezervēta uzziņu literatūra un bieži pieprasītie iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi no LNB krājuma;

24.8. no LNB krātuvēm Mūkusalas ielā 3, Rīgā, pasūtītos iespieddarbus vai citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus lasītājs var saņemt pusstundas laikā. No LNB Repozitārija Silakrogā "Raksti" iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi tiek piegādāti LNB ēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā, divas reizes nedēļā;

24.9. iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām LNB lasītājs var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa vai Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, saskaņā ar to izmantošanas noteikumiem, kas noteikti šo Noteikumu 5.nodaļā "LNB abonementu lietošanas noteikumi";

24.10. LNB Personālo abonementu ir tiesības izmantot saskaņā ar LNB Personālā abonementa izmantošanas noteikumiem, kas noteikti šo Noteikumu 5.nodaļā "LNB abonementu lietošanas noteikumi";

24.11. LNB Speciālo krājumu izmantošanas kārtību nosaka LNB Speciālo krājumu izmantošanas noteikumi, kas noteikti šo Noteikumu 4.nodaļā "LNB atsevišķu krājumu lietošanas noteikumi";

24.12. LNB Obligātā eksemplāra izdevumu izsniegšanas kārtību nosaka LNB arhīveksemplāru izmantošanas noteikumi, kas noteikti šo Noteikumu 4.nodaļā "LNB atsevišķu krājumu lietošanas noteikumi";

24.13. LNB Periodisko izdevumu izsniegšanas kārtību nosaka LNB Periodikas krājuma izmantošanas noteikumi, kas noteikti šo Noteikumu 4.nodaļā "LNB atsevišķu krājumu lietošanas noteikumi".

25. LNB izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu nodošana un LNB darba dienas noslēgšana:

25.1. pēc LNB darba laika beigu pirmā signāla jānodod izsniegtie iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi un jāatstāj LNB telpas;

25.2. lasītāju reģistrācija LNB tiek pārtraukta pusstundu pirms LNB darba laika beigām;

25.3. LNB kases darba laiks tiek pārtraukts 10 minūtes pirms LNB darba laika beigām;

25.4. LNB garderobe un LNB speciālā telpa ar slēgtiem skapīšiem tiek slēgta desmit minūtes pēc LNB darba laika beigām.

 

4. LNB ATSEVIŠĶU KRĀJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

26. LNB Speciālo krājumu [4] lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB Speciālajiem krājumiem.

26.1. LNB Speciālie krājumi - iespieddarbi un citi dokumenti (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.) vai elektroniskie izdevumi no Speciālo krājumu krātuvēm lietojami tikai LNB Speciālo krājumu lasītavās vai īpaši aprīkotās LNB telpās (grupu nodarbību telpās, klaviertelpās). LNB Speciālo krājumu lasītavas Brīvpieejas krājuma iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus atļauts iznest uz citām LNB lasītavām, iepriekš tos reģistrējot pie LNB Speciālo krājumu lasītavas darbinieka. Beidzot darbu, izsniegtie iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi jānodod atpakaļ LNB Speciālo krājumu lasītavās;

26.2. lasītāja rezervētos LNB Speciālo krājumu iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus LNB nodroses plauktā glabā līdz piecām dienām, LNB Speciālo krājumu lasītavas Brīvpieejas krājuma iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus ne ilgāk kā vienu dienu;

26.3. liela apjoma LNB Speciālo krājumu iespieddarbi un citi dokumenti (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.) vai elektroniskie izdevumi krājuma specifiskā novietojuma dēļ var tikt izsniegti nākamajā dienā;

26.4. LNB Speciālo krājumu lasītavu iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi lietošanai mājās netiek izsniegti, izņemot gadījumus, ja tie atbilst LNB "Personālā abonementa lietošanas noteikumiem", kas noteikti šo Noteikumu 5.nodaļā "LNB abonementu lietošanas noteikumi";

26.5. LNB Audiovizuālās lasītavas kabīnes paredzētas LNB Audiovizuālā krājuma [5] izmantošanai. LNB Audiovizuālajā lasītavā pieejamā specializētā datortehnika un programmatūra paredzēta tieši datoros esošās programmatūras izmantošanai. LNB Audiovizuālās lasītavas darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt, vai datori tiek izmantoti noteiktajam mērķim. Ja tiek konstatēts, ka datortehnika netiek izmantota noteiktajam mērķim, LNB darbiniekiem ir tiesības lasītājam liegt datora izmantošanu;

26.6. par izsniegtajiem LNB Speciālo krājumu iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem ar īpašu kultūrvēsturisku vērtību (rokrakstu oriģināliem, retumiem, fotogrāfijām u.c.) lasītājs parakstās LNB Speciālo krājumu lasītavas izsniegumu žurnālā, uzņemoties atbildību par izsniegtajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem šo Noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

26.7. LNB Speciālo krājumu - iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu kopēšana un/vai skenēšana (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis”) tiek veikta, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto LNB Speciālo krājumu kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu, tādēļ LNB lasītājam tā jāsaskaņo ar LNB Speciālo krājumu lasītavu darbiniekiem;

26.8. LNB Audiovizuālajā lasītavā var veikt kopiju izgatavošanu no LNB Audiovizuālo materiālu krātuvē esošajiem audiovizuālajiem materiāliem (skaņu un video ierakstiem), attiecībā uz kuriem ir beidzies autortiesību aizsardzības termiņš, kā arī no ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, ja lasītājs ir saņēmis mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (AKKA-LAA) un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (LaIPA), vai tiesību īpašnieka atļauju, atbilstoši konkrētā materiāla veidam, un var uzrādīt atļauju apstiprinošu dokumentu. Kopiju izgatavošana no LNB Audiovizuālā krājuma ir maksas pakalpojums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis". Kopiju izgatavošanas pakalpojuma standarta izpildes laiks ir 5 darba dienas, un pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lasītāja iesniegumu par LNB krājumā esošo audiovizuālo materiālu reproducēšanu (sk. Pielikums Nr.5 "Iesniegums LNB krājumā esošo audiovizuālo materiālu reproducēšanai");

26.9. LNB lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem LNB Speciālo krājumu iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem un to atdošanu tādā pašā kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem LNB lasītājs nekavējoties informē dežurējošo LNB darbinieku.

27. LNB arhīveksemplāru lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB arhīveksemplāriem. [6]

27.1. LNB krājumā esošie arhīveksemplāri ir izsniedzami un pieejami tikai LNB lasītavās, par attiecīgo arhīveksemplāru atbildīgā krājuma lasītavā LNB darbiniekiem pārredzamā zonā šī krājuma/nodaļas darba laikā;

27.2. LNB arhīveksemplāri netiek iepriekš rezervēti;

27.3. pirms LNB arhīveksemplāra izsniegšanas LNB lasītājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot LNB arhīveksemplāra digitālo kopiju (ja tāda jau ir pieejama);

27.4. par izsniegto LNB arhīveksemplāru LNB lasītājs parakstās katra konkrētā LNB krājuma izsniegumu žurnālā, uzņemoties atbildību par izsniegtajiem arhīveksemplāriem šo Noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

27.5. LNB krājumā esošos arhīveksemplārus, ja arhīvizdevums ir vienīgais eksemplārs LNB krājumā un tam nav pieejama digitālā kopija, LNB lasītājiem izsniedz tikai pētnieciskiem mērķiem;

27.6. LNB arhīveksemplārus neizsniedz LNB Personālā un starpbibliotēku abonementiem;

27.7. LNB arhīveksemplāru kopijas (tajā skaitā digitālās kopijas) izgatavo tikai LNB atbildīgā krājuma darbinieki vai LNB digitalizācijas vai kopēšanas speciālisti pēc LNB lasītāja iepriekšēja pieteikuma atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis", nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto LNB arhīveksemplāra kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu;

27.8. LNB lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem LNB arhīveksemplāru iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem (audiovizuālie materiāli, manuskripti, u.c.) un to atdošanu tādā pašā kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem LNB lasītājs nekavējoties informē LNB dežurējošo darbinieku/konsultantu;

28. LNB Periodikas krājuma [7] lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB Periodikas krājumu.

28.1. LNB lasītājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 10 LNB Periodikas krājuma izmantošanas vienības;

28.2. LNB lasītāji LNB Periodikas krājumu vienības var pasūtīt tikai elektroniski:

28.2.1. LNB telpās, no LNB datoriem;

28.2.2. no jebkura cita datora ārpus LNB ēkas LNB mājaslapā;

28.3. LNB Periodikas krājuma saglabāšanas nolūkos, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto LNB Periodikas krājuma kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu, LNB lasītājiem neizsniedz LNB Periodikas krājuma digitalizēto periodisko izdevumu oriģinālus un periodiskos izdevumus ļoti sliktā fiziskā stāvoklī;

28.4. LNB Periodikas krājuma izdevumu oriģināli, kuri to saglabāšanas nolūkos ir digitalizēti, tiek izsniegti un kopijas no tiem izgatavotas tikai ar LNB administrācijas atļauju pēc pieprasījuma saņemšanas, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto LNB Periodikas krājuma kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu (sk. Pielikumu Nr.7 "Pieteikuma veidlapa kopiju izgatavošanai no digitalizēto LNB periodisko izdevumu oriģināla" un pielikumu Nr.8 "Pieteikuma veidlapa digitalizēto LNB periodisko izdevumu oriģināla izsniegšanai").

28.5. LNB Periodikas krājuma saglabāšanas nolūkos, nodrošinot Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos noteikto LNB Periodikas krājuma kā īpaši vērtīga valsts nozīmes nacionāla un vēsturiska materiālu kopuma saglabāšanu, LNB lasītājiem aizliegts pašiem izgatavot LNB Periodikas krājuma kopijas lielformāta (A2 un A3) preses izdevumiem. LNB Periodikas krājuma lielformāta (A2 un A3) kopijas var pasūtīt:

1) izmantojot LNB dokumentu elektroniskās piegādes pakalpojumu – dokumenta skenēšanu un nosūtīšanu LNB lasītājam uz LNB lasītāja norādīto e-pasta adresi. Pakalpojuma izpildes termiņš ir piecas dienas;

2) izmantojot LNB kopēšanas pakalpojumu, ko izpilda LNB kopēšanas speciālists, un kura izpildes termiņš ir 2 - 3 darbadienas;

28.6. patvaļīga LNB Periodikas krājuma lielformāta laikrakstu (A2 un A3) kopiju izgatavošana ir šo Noteikumu pārkāpums, par kuru tiek piemērota šo Noteikumu 2.nodaļā "Bibliotēkas lasītāja tiesības, pienākumi un atbildība" paredzētā atbildība;

28.7. LNB lasītājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem LNB Periodikas krājuma izdevumiem un to atdošanu tādā pašā kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties jāinformē LNB lasītavas darbinieki.

 

5. LNB ABONEMENTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

29. LNB Starpbibliotēku abonementa (turpmāk – SBA) [8] un Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa (turpmāk – SSBA) [9] pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB SBA un SSBA.

29.1. SBA un SSBA pakalpojumu veic LNB Uzziņu un informācijas centra SBA sektors, nodrošinot iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisku izdevumu saņemšanu un nosūtīšanu SBA un SSBA sistēmas ietvaros;

29.2. SBA pakalpojuma nodrošināšana ir pieejama visām Latvijas Republikas bibliotēkām un citām juridiskām personām, noslēdzot sadarbības līgumu ar LNB, saskaņojot to ar LNB SBA sektoru;

29.3. LNB krājumā esošos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, izmantojot SBA var pasūtīt:

29.3.1. visas Latvijas un Rīgas bibliotēkas, Latvijas valsts koncertorganizāciju bibliotekārs vai par nošu materiālu atbildīgais darbinieks (bezmaksas abonements);

29.3.2. komercstruktūras (maksas abonements saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis");

29.4. SBA pasūtījumu iespējams noformēt, izmantojot Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu;

29.5. SSBA pakalpojuma sniegšana:

29.5.1. SSBA pakalpojums pieejams tikai LNB lasītājiem;

29.5.2. izmantojot SSBA pakalpojumu, var pasūtīt iespieddarbus, iespieddarbu rakstu kopijas, kā arī citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus no ārvalstu bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem, kuri nav pieejami LNB krājumā, LNB abonētajās datu bāzēs un citās Latvijas bibliotēkās;

29.5.3. SSBA pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis";

29.6. Saņemto SBA un SSBA iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu lietošanas noteikumi:

29.6.1. SBA pasūtītos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus LNB bibliotēkām izsniedz uz vienu mēnesi, lasītavu eksemplārus uz divām nedēļām, Latvijas valsts koncertorganizācijām izsniegšanas termiņu nosaka pēc vienošanās. SBA pakalpojuma ietvaros nosūtītie iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi jālieto SBA saņēmēja bibliotēkā uz vietas, Latvijas valsts koncertorganizācijām koncertu mēģinājumu un koncertu norises vietās. SBA pakalpojuma ietvaros nosūtītos un saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus personālā abonementa kārtā neizsniedz. SBA saņēmēja bibliotēka ir atbildīga par nosūtītajiem materiāliem nodarīto kaitējumu vai nosūtīto materiālu zudumu;

29.6.2. SSBA saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus var izmantot uz laiku līdz trim nedēļām tikai LNB SBA lasītavā, ja bibliotēka, kas iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus ir aizdevusi, nav noteikusi citu termiņu. SSBA pakalpojuma ietvaros nosūtītos un saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus personālā abonementa kārtā neizsniedz. SSBA saņēmēja bibliotēka ir atbildīga par zaudējumiem vai kaitējumu nosūtītajiem materiāliem;

29.6.3. par laikā nenodotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem attiecīgās bibliotēkas SBA abonentam jāmaksā soda nauda par katru nokavēto dienu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis";

29.7. SBA un SSBA pakalpojumu ietvaros neizsniedz:

29.7.1. LNB iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu arhīva, Letonikas un speciālo eksemplāru;

29.7.2. LNB bieži pieprasītus iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus;

29.7.3. LNB retus un vērtīgus iespieddarbus, uzziņu izdevumus un citus dokumentus (audiovizuālos materiālus, manuskriptus, ģeogrāfiskās kartes, u.c.) vai elektroniskos izdevumus;

29.7.4. LNB līdz 1940.gadam izdotus iespieddarbus un citus dokumentus.

29.8. Latvijas valsts koncertorganizācijas, noslēdzot abpusēju vienošanos ar LNB (sk. Pielikumu Nr.9 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas Latviešu komponistu arhīva materiālu, vienīgo eksemplāru un orķestra partitūru ar balsīm lietošanu koncertu nodrošināšanai Latvijas valsts koncertorganizācijām"), koncertu nodrošināšanai var saņemt Latviešu komponistu arhīva materiālus, vienīgos eksemplārus un orķestra partitūras ar balsīm lietošanai SBA pakalpojuma ietvaros.

30. LNB Personālā abonementa izmantošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB Personālo abonementu.

30.1. LNB Personālā abonementa [10] pakalpojumi tiek piedāvāti LNB Krātuves izsniegšanas punktā LNB ēkas 2.stāvā, LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavā un LNB Audiovizuālajā lasītavā 4.stāvā;

30.2. LNB krājumos esošos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus par maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis" saņemt lietošanai ārpus LNB ēkas ir tiesības:

30.2.1. Saeimas deputātiem un valdības locekļiem;

30.2.2. zinātniskajiem darbiniekiem;

30.2.3. augstskolu akadēmiskajam personālam un izglītības iestāžu pedagogiem;

30.2.4. doktorantiem;

30.2.5. radošo savienību biedriem;

30.2.6. Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiātiem;

30.2.7. augstskolu maģistrantiem laika termiņā līdz 6 mēnešiem maģistra darba izstrādāšanai, iesniedzot apstiprinājumu no attiecīgās augstskolas fakultātes, norādot maģistra darba tēmu;

30.2.8. LNB nozaru ekspertiem un sadarbības partneriem;

30.2.9. Latvijas vidējo un augstāko mūzikas izglītības iestāžu izglītojamiem un studentiem tikai nošu izdevumus.

30.3. LNB maksas Personālo abonementu piešķir uz pusgadu vai gadu (sk. Ministru kabineta noteikumi "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis");

30.4. LNB bezmaksas Personālā abonementa pakalpojums pieejams:

30.4.1. LNB darbiniekiem pēc nostrādātā pārbaudes laika;

30.4.2. LNB Goda lasītājiem;

30.4.3. ar LNB Administrācijas lēmumu šo Noteikumu 30.6.apakšpunktā noteiktajiem LNB lasītajiem;

30.5. LNB administrācijai šo Noteikumu 30.6.apakšpunktā noteiktajos izņēmuma gadījumos ir tiesības piešķirt LNB bezmaksas Personālo abonementu. Lai saņemtu LNB Personālā abonementa bezmaksas pakalpojumu, LNB lasītājs iesniedz LNB administrācijai iesniegumu par bezmaksas LNB Personālā abonementa piešķiršanu. LNB administrācija pēc iesnieguma izvērtēšanas izdod rīkojumu par bezmaksas LNB Personālā abonementa piešķiršanu vai izsniedz LNB lasītājam atteikumu;

30.6. ar LNB administrācijas lēmumu bezmaksas LNB Personālo abonementu piešķir atsevišķu kategoriju LNB lasītājiem, kuru sociālie apstākļi liedz izmantot LNB Personālā abonementa maksas pakalpojumu:

30.6.1. ilggadējiem LNB lasītājiem, kuri regulāri apmeklē LNB un kuriem pašreizējā situācijā ir izveidojušies sociālie apstākļi, kas liedz izmantot LNB Personālā abonementa maksas pakalpojumu, piešķirot bezmaksas LNB Personālo abonementu laika periodā līdz vienam gadam, attiecīgi paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā atkārtoti pagarināt šādu abonementu katru gadu;

30.6.2. īpašos gadījumos, ja LNB lasītājam iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi nepieciešami izglītības vai studiju procesā, vai zinātniskam darbam, bet invaliditātes vai ilgstošas slimības dēļ nav iespējams LNB apmeklējums;

30.6.3. izņēmuma kārtā īpašos gadījumos LNB lasītajiem kā pateicība par aktīvu iesaistīšanos LNB darbībā;

30.7. LNB Personālā abonementa noformēšanai nepieciešams:

30.7.1. uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu;

30.7.2. aizpildīt LNB Personālā abonementa veidlapu (Sk. Pielikums Nr.10 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Personālā abonementa piešķiršanu");

30.8. ja LNB lasītājs neievēro izsniegto LNB iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu nodošanas termiņu, LNB Personālo abonementu nepagarina;

30.9. lai LNB Personālā abonementa lietotājs saņemtu iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus no LNB krājuma:

30.9.1. elektroniski tos pasūta LNB kopkatalogā;

30.9.2. aizpilda LNB pieprasījuma veidlapu LNB Krātuves izsniegšanas punktā LNB ēkas 2.stāvā, LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavā vai LNB Audiovizuālajā lasītavā 4.stāvā;

30.9.3. pasūta ar e-pasta palīdzību – pers.abonements@lnb.lv;

30.10. LNB Personālā abonementa lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā piecas iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu vienības;

30.11. LNB Personālā abonementa lietotājam:

30.11.1. izsniegtā LNB iespieddarba un cita dokumenta vai elektroniskā izdevuma lietošanas termiņš - viens mēnesis;

30.11.2. LNB iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem var noteikt individuālu lietošanas termiņu, par to vienojoties ar LNB Personālā abonementa izmantotāju;

30.11.3. LNB iespieddarba un cita dokumenta vai elektroniskā izdevuma izsniegšanas termiņu divas reizes var pagarināt attālināti savā LNB Personālā abonementa lietotāja profilā vai izmantojot e-pastu pers.abonements@lnb.lv;

30.11.4. pagarinot trešo reizi, LNB iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi ir jāuzrāda LNB Krātuves izsniegšanas punkta darbiniekiem LNB ēkas 2.stāvā, LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas vai LNB Audiovizuālās lasītavas darbiniekiem 4.stāvā;

30.11.5. LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas un LNB Audiovizuālās lasītavas Personālajos abonementos izsniegto iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu izsniegšanas termiņu pagarina attiecīgi LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavā vai LNB Audiovizuālajā lasītavā 4.stāvā;

30.12. LNB Personālā abonementa lietotājam neizsniedz:

30.12.1. LNB obligātā eksemplāra arhīva eksemplāru;

30.12.2. LNB Speciālā krājuma speciālo eksemplāru;

30.12.3. LNB bieži pieprasītos iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus;

30.12.4. LNB krājumā esošos reto un vērtīgo iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu eksemplārus;

30.12.5. LNB krājumā esošos līdz 1940.gadam izdotos iespieddarbus un citus dokumentus;

30.12.6. LNB iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus no LNB Speciālo krājumu lasītavām;

30.13. LNB Personālā abonementa lietotājam ir pienākums:

30.13.1. saudzīgi izturēties pret saņemtajiem LNB iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem un informācijas resursiem;

30.13.2. ievērot saņemto LNB iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu lietošanas termiņus;

30.13.3. par laikā nenodotajiem LNB Personālā abonementa iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem samaksāt kavējuma naudu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis";

30.13.4. LNB Personālā abonementa lietotājs ir atbildīgs par viņam izsniegtajiem LNB iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem un to atdošanu tādā pašā kārtībā un stāvoklī, kādā tie ir izsniegti. Par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties jāinformē LNB Krātuves izsniegšanas punkta darbinieki LNB ēkas 2.stāvā, LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas vai LNB Audiovizuālās lasītavas darbinieki 4.stāvā;

30.14. ja LNB lasītājs sistemātiski neievēro LNB iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu izsniegšanas kārtību, LNB Personālo abonementu slēdz bez atjaunošanas tiesībām. LNB Personālo abonementu atjauno tikai pēc visu saistību izpildes;

30.15. ja LNB lasītājs pazaudējis saņemtos LNB iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus tie atvietojami šajos Noteikumos 16.2.punktā noteiktajā kārtībā.

 

6. CITI AR LNB LIETOŠANU SAISTĪTI NOTEIKUMI

31. LNB Publisko datorsistēmu un interneta lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB Publisko datorsistēmu un interneta lietošanu.

31.1. LNB Publisko datorsistēmu un interneta lietošanas noteikumi nosaka LNB Publisko datorsistēmu (datori, monitori, printeri, kopētāji, skeneri u.c.) un interneta lietošanas kārtību, lai nodrošinātu drošu un uzticamu šo resursu izmantošanu LNB;

31.2. LNB lasītājiem bez maksas nodrošina pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošina iespēju bez maksas izmantot LNB Publiskās datorsistēmas datorus;

31.3. uzsākot lietot LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru un internetu (tajā skaitā arī WiFi), LNB lasītājs elektroniski apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem;

31.4. pirms interneta lietošanas uzsākšanas, LNB lasītājam jāreģistrējas pie LNB darbinieka un jāsaņem LNB lasītāja interneta piekļuves dati (lietotājvārds un parole);

31.5. LNB lasītājs ir atbildīgs par saņemtās LNB lasītāja interneta piekļuves paroles saglabāšanu un konfidencialitāti, kā arī par visām aktivitātēm, kas tiek veiktas, piesakoties un lietojot internetu ar saņemto LNB lasītāja interneta piekļuves paroli;

31.6. LNB bezmaksas interneta pakalpojuma laiku var rezervēt ne ilgāk kā uz vienu stundu. Ja LNB lasītājs vēlas darbu turpināt pēc šī laika, ar LNB darbinieka atļauju viņš var turpināt darbu pie datora līdz LNB darbinieka tālākiem norādījumiem;

31.7. LNB lasītājam ir atļauts izmantot savus informācijas nesējus (USB atmiņas kartes, USB ārējos cietos diskus, kompaktdiskus, disketes) datu ierakstīšanai;

31.8. lietojot LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru (publiskie datori, kopētāji, printeri, skeneri u.c.), LNB lasītājam jāievēro konkrētās aparatūras ražotāja lietošanas instrukcija, kas atrodama pie LNB publiskajiem datoriem, kopētājiem, printeriem, skeneriem u.c.;

30.9. ja LNB lasītājs, lietojot LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru un internetu, izmanto savu aparatūru (piem., personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru u.c.), tad LNB lasītājs uzņemas neierobežotu atbildību par šajā aparatūrā izmantotās programmatūras izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

31.10. LNB lasītājam aizliegts:

31.10.1. ieslēgt un izslēgt LNB datorus;

31.10.2. jebkādā veidā bojāt vai modificēt LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, piemēram, aizliegts veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.), mainīt LNB Publiskās datorsistēmas datora konfigurāciju, t.sk. programmas saskarnes (izskata, „karsto taustiņu” u.c.) iestatījumus, atvienot vai pievienot vadus LNB Publiskās datorsistēmas datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai u.tml.;

31.10.3. izmantot internetu un LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru jebkuras jurisdikcijas tiesību aktos noteikta krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai informatīvās vides jomā. Šādu aktivitāšu piemēri ietver nelegālas uzņēmējdarbības veikšanu, autortiesību pārkāpšanu, krāpšanu, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanu vai izplatīšanu;

31.10.4. izmantot internetu un LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai pārkāptu nacionālo vai starptautisko elektronisko komunikāciju tīklu, elektronisko pakalpojumu vai informācijas sistēmu drošību. Drošības pārkāpumu piemēri ietver nacionālās vai starptautiskās informācijas sistēmu uzlaušanu, portu skenēšanu, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšanu, izmantošanu vai dažāda veida uzbrukumu veikšanu, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšanu, neautorizētu web lapu vai citas informācijas izmainīšanu;

31.10.5. izmantot internetu un LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai pārraidītu vai uzglabātu draudus saturošu informāciju, tajā skaitā draudus izrēķināties, nogalināt vai fiziski iespaidot;

31.10.6. izmantot internetu un LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai skatītos, uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju, piemēram, pornogrāfiska rakstura materiālus, rasu naidu, masu nekārtību, valsts apvērsumu u.c. veicinošus materiālus;

31.10.7. izmantot internetu un LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai spēlētu spēles;

31.10.8. izmantot internetu un LNB Publiskās datorsistēmas infrastruktūru, lai pārraidītu nepieprasītas e-pasta vēstules (SPAM), kā arī web lapu uzturēšanu, kam ir saistība ar šāda veida e-pasta vēstulēm;

31.10.9. pie LNB datora atrasties ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, kā arī slapjām, netīrām vai citādi smērējošām rokām, kā arī jebkurā citādā veidā smērēt vai bojāt datorus un to aprīkojumu;

31.11. LNB lasītājam ir pienākums ziņot par šo Noteikumu pārkāpumiem LNB darbiniekiem, pa e-pastu registratura@lnb.lv vai zvanot LNB apsardzei pa tālruni 67806112.

32. LNB Digitālās bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB Digitālo bibliotēku.

32.1. LNB Digitālajā bibliotēkā iekļautie iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi pēc to pieejamības LNB lasītājam ir iedalāmi divās grupās:

32.1.1. publiski pieejami - iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi pieejami visā pasaulē no jebkura datora ar interneta pieeju;

32.1.2. pieejami LNB un citās valsts un pašvaldību bibliotēkās - iespieddarbi un citi dokumenti vai elektroniskie izdevumi attiecībā uz kuriem ir spēkā autortiesības, un kuri saskaņā ar Autortiesību likuma 23.panta otro daļu ir pieejami tikai no LNB un citu valsts un pašvaldību bibliotēku publiskajiem datoriem (Gaismas tīkla);

32.2. LNB Digitālās bibliotēkas lietošanas kārtība:

32.2.1. reģistrēties kā LNB Digitālās bibliotēkas lasītājam ir iespējams, izveidojot LNB Digitālās bibliotēkas lasītāja kontu LNB interneta vietnē vai piesakoties LNB Digitālās bibliotēkas sistēmā ar kādu no interneta vidē piedāvātajiem virtuālās identitātes apstiprināšanas veidiem;

32.2.2. LNB Digitālās bibliotēkas iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus iespējams skatīt vai lejupielādēt arī bez reģistrācijas vai autorizācijas kā LNB Digitālās bibliotēkas lasītājam;

32.2.3. lai izmantotu atsevišķus LNB Digitālās bibliotēkas pakalpojumus, piemēram, meklēšanas rezultātu saglabāšanu, digitalizācijas procesā radušos teksta atpazīšanas (OCR) kļūdu labošanu, vērtēšanu, komentēšanu u.c., ir nepieciešams reģistrēties kā LNB Digitālās bibliotēkas lasītājam;

32.2.4. LNB garantē LNB Digitālās bibliotēkas lasītāja reģistrēšanās vai pieslēgšanās procesā sniegto personas datu konfidencialitāti;

32.3. ar LNB Digitālajā bibliotēkā iekļauto darbu autortiesībām saistītie jautājumi:

32.3.1. LNB Digitālajā bibliotēkā iekļauto darbu autortiesības pieder iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu autortiesību subjektiem (autoriem vai to tiesību pārņēmējiem). LNB Digitālās bibliotēkas reģistrētajiem un nereģistrētajiem lasītājiem ir pienākums ievērot autortiesību subjektu tiesības saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem;

32.3.2. LNB Digitālās bibliotēkas reģistrētajiem un nereģistrētajiem lasītājiem ir tiesības lejupielādēt ar autortiesībām neaizsargātus iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, kā arī iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus, kuru autortiesību subjekti snieguši atļauju padarīt iespieddarbus un citus dokumentus vai elektroniskos izdevumus pieejamus sabiedrībai un reproducēt tos, ja iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem ir pievienota datne lejupielādei;

32.3.3. iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu pārpublicēšanas gadījumā pārpublicētāja pienākums ir pārliecināties, vai netiek aizskartas kāda autortiesību subjekta tiesības saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem;

32.3.4. iesūtot informāciju, kas papildina LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamo iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisko izdevumu aprakstus (metadatus), LNB Digitālās bibliotēkas reģistrētais un nereģistrētais lasītājs nodod LNB savas autora mantiskās tiesības uz iespieddarba un cita dokumenta vai elektroniskā izdevuma apraksta papildinājumiem;

32.3.5. LNB Digitālās bibliotēkas reģistrētajam un nereģistrētajam lasītājam ir aizliegts izmantot LNB Digitālās bibliotēkas pakalpojumus, ja tas neakceptē šajos Noteikumos noteikto LNB Digitālās bibliotēkas reģistrētajam un nereģistrētajam lasītājam pieejamo LNB Digitālās bibliotēkas pakalpojumu apjomu un veidu, kā arī veikt jebkādas darbības, kas vērstas uz LNB Digitālās bibliotēkas pakalpojumu bojāšanu vai cita veida apdraudēšanu;

32.3.6. LNB neuzņemas atbildību par LNB Digitālās bibliotēkas reģistrēto un nereģistrēto lasītāju publicēto saturu (komentāri, OCR labojumi) un patur tiesības šo saturu LNB Digitālās bibliotēkas pakalpojumos dzēst, ja tas neatbilst LNB Digitālās bibliotēkas satura mērķiem vai labās prakses principiem uzvedībai internetā;

32.3.7. LNB patur tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas šajos Noteikumos attiecībā uz LNB Digitālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

32.3.8. jautājumi par LNB Digitālās bibliotēkas pakalpojumiem vai šo Noteikumu LNB Digitālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem adresējami, iesūtot tos LNB informatīvajā e-pastā - info@lndb.lv.

33. LNB Goda lasītāja nosaukuma piešķiršanas noteikumi nosaka tās prasības, kuras attiecas tikai uz LNB Goda lasītāja nosaukuma piešķiršanu.

33.1. LNB Goda lasītāja nosaukumu piešķir atbilstoši LNB struktūrvienību vadītāju rakstiskiem iesniegumiem/ieteikumiem saskaņā ar LNB administrācijas lēmumu;

33.2. LNB Goda lasītāja nosaukumu piešķir:

33.2.1. ilggadējiem LNB lasītājiem, kuri izmanto LNB pakalpojumus vismaz 10 gadus un snieguši atbalstu LNB darba pilnveidošanā;

33.2.2. ilggadējiem LNB darbiniekiem, kuri LNB nostrādājuši ne mazāk kā 20 gadus un beiguši darba tiesiskās attiecības LNB;

33.3. LNB Goda lasītājam izsniedz LNB lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot bezmaksas LNB Personālo abonementu un iepazīties ar LNB iespieddarbiem un citiem dokumentiem vai elektroniskajiem izdevumiem LNB lasītavās;

33.4. LNB Pakalpojumu attīstības padomei ir tiesības īpašos izņēmuma gadījumus atbilstoši LNB administrācijas priekšlikumam pieņemt vai anulēt lēmumu par LNB Goda lasītāja nosaukuma piešķiršanu.

 

7. LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMU PIELIKUMI (ar grozījumiem Nr. 1.1-2/48, 25.05.2018.)

Pielikums Nr.1 "LNB lasītāja reģistrācijas veidlapa" (DOCX)

Pielikums Nr.2 "Atļaujas veidlapa nepilngadīgo reģistrācijai par LNB lasītāju" (DOCX)

Pielikums Nr.3 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas A. Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumu izmantošanu mācību vajadzībām bērniem līdz 15 gadu vecumam" (DOCX)

Pielikums Nr.4 "Iesniegums par nozaudētā iespieddarba vai cita dokumenta, vai elektroniskā izdevuma aizvietošanu" (DOC)

Pielikums Nr.5 "Iesniegums LNB krājumā esošo audiovizuālo materiālu reproducēšanai" (DOCX)

Pielikums Nr.6 "Iesniegums arhīva eksemplāra saņemšanai" (DOCX)

Pielikums Nr.7 "Pieteikuma veidlapa kopiju izgatavošanai no digitalizēto LNB periodisko izdevumu oriģināliem" (DOCX)

Pielikums Nr.8 "Pieteikuma veidlapa digitalizēto LNB periodisko izdevumu oriģināla izsniegšanai" (DOCX)

Pielikums Nr.9 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas Latviešu komponistu arhīva materiālu, vienīgo eksemplāru un orķestra partitūru ar balsīm lietošanu koncertu nodrošināšanai Latvijas valsts koncertorganizācijām" (DOCX)

Pielikums Nr.10 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Personālā abonementa piešķiršanu" (DOCX)

Pielikums Nr.11 "Iesniegums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas personālā abonementa piešķiršanu" (DOCX)

 

Direktors Andris Vilks

 


[1] LNB lasītāja personas dati tiek ievadīti bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH500, kuras pārzinis ir Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Personas datu ieguve un apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu LNB pakalpojumus LNB lasītājiem, Personas datu ieguve un apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar bibliotēku informācijas sistēmas Aleph500 Lietošanas noteikumiem.

[2] LNB Speciālo krājumu lasītavas – LNB Konrāda Ubāna mākslas lasītava, LNB Audiovizuālā lasītava, LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītava, LNB Letonikas un Baltijas centra lasītava, LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītava, LNB Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītava, LNB Sīkiespieddarbu lasītava.

[3] LNB Brīvpieejas krājums – krājums, kas atrodas LNB lasītavās brīvā pieejā.

[4] LNB Speciālos krājumu veido valsts nozīmes vēsturiski materiāli un novitātes, reto grāmatu kolekcijas un rokraksti, audio un video ieraksti, mūzika, māksla, attēli, fotogrāfijas, kartes, sīkiespieddarbi, nozaru materiāli par Latviju un Baltiju. Lielākā daļa krājuma materiālu LNB krājumā ir vienā eksemplārā, tāpēc šie materiāli ir īpaši saudzējami, lai nodrošinātu to saglabāšanu.

[5] LNB audiovizuālo izdevumu krājumā glabājas skaņu ieraksti, video ieraksti, multimediju izdevumi, kā arī dažādi valodu mācību līdzekļu komplekti, nozares grāmatas un žurnāli.

[6] Arhīveksemplārs pastāvīgi glabājamais valstī vai kādā tās reģionā iznākušo visu izdevumu veidu eksemplārs, kuru ārpus bibliotēkas neizsniedz. Arhīveksemplāru saņem iestādes un bibliotēkas, kurām ir arhīvglabāšanas funkcijas. Sk.: Termnet.lv : Terminoloģijas portāls [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.termnet.lv/.
Arhīveksemplārs ir obligātais eksemplārs, ko LNB saņem Obligāto eksemplāru likuma kārtībā, lai nodrošinātu Latvijas izdevumu mūžsaglabāšanu.  

[7] Periodikas krājums - laikraksti un žurnāli.

[8] Iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisku izdevumu izsniegšana un saņemšana starp Latvijas bibliotēkām.

[9] Iespieddarbu un citu dokumentu vai elektronisku izdevumu izsniegšana un saņemšana starp Latvijas un ārvalstu bibliotēkām.

[10] Personālais abonements paredz lietošanas tiesības atsevišķām lasītāju kategorijām (norādītas 30.2.1. - 30.2.9.punktā) izmantot LNB krājuma iespieddarbus un citus dokumentus (audiovizuālie materiāli, u.c.) vai elektroniskos izdevumus ārpus bibliotēkas.