Proceedings of the National Library of Latvia – Volumes

Printer-friendly version

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados = Proceedings of the National Library of Latvia. 6 (XXVI), Latvian Terminology in a Centenary. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | CONTENT (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814) = Proceedings of the National Library of Latvia. 5 (XXV), The Poet and Artist Carl Gotthard Graß (1767–1814). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. | CONTENT (PDF)

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: rakstu krājums = Proceedings of the National Library of Latvia. 4 (XXIV), Books and society in Latvia up to 1945: collected articles. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 2. (XXII) sējums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. [XXI]. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2009].

Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XX. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1998.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. XIX. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1994.

Latvijas Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: daiļliteratūra latviešu grāmatniecībā. [XVIII] = Латвийская государственная библиотека. Аспекты библиотековедения: художественная  литература в латышском книжном деле. [XVIII] = Lettische Staatsbibliothek. Aspekte der Bibliothekswissenschaft: Schöne Literatur im Lettischen Buchwesen. [XVIII]. Rīga: Avots, 1991.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas problēmas. [XVII] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: проблемы библиотечно-библиографического обслуживания. [XVII] = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Problems of Library and Bibliographical Services. [XVII] = V. Lācis' Staatsbibliothek der Lettischen SSR. Aspekte der Bibliothekswissenschaft: Probleme der Bibliothekarisch-Bibliografischen Betreuung. [XVII]. Rīga: Avots, 1989.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma problēmas. [XVI] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: проблемы информационно-библиографического обеспечения. [XVI] = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Problems of Informative Bibliographic Ensuring. [XVI]. Rīga: Avots, 1988.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata latviešu sabiedrībā, 1856–1870. [XV] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга в латышском обществе, 1856–1870. [XV] = V. Lācis' Staatsbibliothek der Lettischen SSR. Aspekte der Bibliothekswissenschaft: das Buch in der Lettischen Gesellschaft, 1856–1870. [XV]. Rīga: Avots, 1987.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. [XIV] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга – читатель – библиотека – библиография. [XIV] = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Book – Reader – Library – Bibliography. [XIV]. Rīga: Avots, 1986.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti. [XIII] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения. [XIII] = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship. [XIII]. Rīga: Avots, 1985.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: bibliotēkas – lasītājiem. [XII] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: библиотеки – читателям. [XII] = The Latvian SSR V. Lācis State Library. Aspects of Librarianship: Library to Readers. [XII]. Rīga: Avots, 1984.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: bibliotēku darbs. [XI] = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: библиотечное дело. [XI] = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Library Work. [XI]. Rīga: Avots, 1984.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti. 5 (X) = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга – читатель – библиотека – библиография. 5 (X) = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Book – Reader – Library – Bibliography. 5 (X). Rīga: Avots: 1981.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs. 4 (IX) = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга – читатель. 4 (IX) = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Book – Reader. 4 (IX) . Rīga: Avots: 1980.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. 3 (VIII) = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга – читатель – библиотека – библиография. 3 (VIII) = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Book – Reader – Library – Bibliography. 3 (VIII). Rīga: Zvaigzne: 1979.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. 2 (VII) = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга – читатель – библиотека – библиография. 2 (VII) = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Book – Reader – Library – Bibliography. 2 (VII). Rīga: Zvaigzne: 1979.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Bibliotēku zinātnes aspekti: grāmata – lasītājs – bibliotēka – bibliogrāfija. I (VI) = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Аспекты библиотековедения: книга – читатель – библиотека – библиография. 1 (VI) = V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Aspects of Librarianship: Book – Reader – Library – Bibliography. 1 (VI). Rīga: Zvaigzne: 1977.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. V. = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Труды. V = The V. Lācis State Library of the Latvian SSR. Proceedings. Volume V. Rīga: Zvaigzne, 1974.

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. IV = Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса. Труды. IV = The Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings. Volume IV. Rīga: Zvaigzne, 1973.

Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. II–III = Государственная библиотека Латвийской ССР им. Вилиса Лациса. Труды. II–III = The Vilis Lācis State Library of the Latvian S.S.R. Proceedings. Volume II–III. Rīga: [Zvaigzne], 1970.

Latvijas PSR Valsts bibliotēka. Raksti. I = Государственная библиотека Латвийской ССР. Труды. I = State Library of the Latvian SSR. Proceedings. Volume I. Rīga: [Latvijas PSR Valsts bibliotēka], 1964.

 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL LIBRARY OF LATVIA