Nozares standarti, vadlīnijas, metodiskie materiāli

IzdrukātNosūtīt

Latvijas standarti
Vadlīnijas, metodiskie materiāli

 

LATVIJAS STANDARTI

Latvijas standartu izdevējs un izplatītājs – SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs. Standartizācijas birojs". Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskās komitejas (MABSTK) izstrādātos un apstiprinātos standartus papīra formā arhīvi, bibliotēkas un muzeji var iegādāties ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas. Ar standartiem var iepazīties:

LVS ISO 4:2002: Informācija un dokumentācija. Publikāciju nosaukumu un nosaukumu vārdu īsināšanas noteikumi

LVS ISO 8:2006: Dokumentācija. Periodisko izdevumu noformēšana

LVS ISO 690:2010 Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos

LVS ISO 832:1994: Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskais apraksts un norādes. Bibliogrāfisko terminu īsināšanas noteikumi

LVS ISO 999:2005: Informācija un dokumentācija. Rādītāju satura, veidošanas un noformēšanas vadlīnijas

LVS EN 1047-2:2006: Drošas uzglabāšanas telpas. Klasifikācija un ugunsizturības testa metodes. 2. daļa: Datu uzglabāšanas telpas un konteineri

LVS ISO 1086:2006: Informācija un dokumentācija. Grāmatu titullapas

LVS ISO 2108:2007: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā grāmatu standartnumerācija (ISBN)

LVS ISO 2384:2006: Dokumentācija. Tulkojumu noformēšana

LVS ISO 2788:2003: Informācija un dokumentācija. Vienvalodas tezauru sastādīšanas un attīstīšanas vadlīnijas

LVS ISO 2789:2013 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika

LVS ISO 3297:2008: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (ISSN)

LVS ISO 5127:2005: Informācija un dokumentācija. Vārdnīca

LVS ISO 5963:2003: Informācija un dokumentācija. Dokumentu izpētes, to priekšmetu noteikšanas un indeksēšanas terminu izvēles metodes

LVS ISO 6357:2006: Dokumentācija. Grāmatu un citu izdevumu muguru nosaukumi

LVS ISO 7275:2006: Dokumentācija. Sēriju nosaukumziņu noformēšana

LVS ISO 9706:1994: Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. Ilgizturības prasības

LVS ISO 10324:2006: Informācija un dokumentācija. Krājuma ziņas. Summārais līmenis

LVS ISO 10957:2002: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais nošizdevuma standartnumurs (ISMN)

LVS ISO 11108:2003: Informācija un dokumentācija. Arhīvu papīrs. Ilgmūžības un ilgizturības prasības

LVS ISO 11620:2009: Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji

LVS ISO 11798:2003: Informācija un dokumentācija. Uz papīra rakstīta, drukāta un kopēta materiāla ilgmūžība un ilgizturība. Prasības un testēšanas metodes

LVS ISO 11799:2006: Informācija un dokumentācija. Dokumentu glabāšanas prasības arhīvu un bibliotēku materiāliem

LVS ISO 11800:2003: Informācija un dokumentācija. Prasības iesiešanas materiāliem un grāmatu izgatavošanā izmantojamām metodēm

LVS ISO/TR 13028:2011 Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas ierakstu digitalizēšanai

LVS ISO 14416:2006: Informācija un dokumentācija. Prasības grāmatu, periodisko izdevumu, seriālizdevumu un citu papīra dokumentu iesiešanai arhīvu un bibliotēku vajadzībām. Metodes un materiāli

LVS ISO 15489-1:2007: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

LVS ISO 15511:2011 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL)

LVS ISO 15836:2009: Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa

LVS ISO 16175-1:2012 Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 1. daļa: Pārskats un principi

LVS ISO 16175-2:2012 Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 2. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības digitālajām dokumentu pārvaldības sistēmām

LVS ISO 16175-3:2012 Informācija un dokumentācija. Principi un funkcionālās prasības dokumentiem elektroniskajā biroju vidē. 3. daļa: Vadlīnijas un funkcionālās prasības dokumentiem biznesa sistēmās

LVS ISO 16245:2011 Informācija un dokumentācija. Celulozi saturošu materiālu kastes, vāki un citi ilgstoši glabājami materiāli papīra un pergamenta dokumentu uzglabāšanai

LVS ISO/TR 18492:2012 Elektronisko dokumentu informācijas ilgtermiņa saglabāšana

LVS ISO 19005-1+TC1:2011 Dokumentu pārvaldība. Elektronisko dokumentu datņu formāti ilgtermiņa saglabāšanai. 1.daļa: PDF 1.4 (PDF/A-1) lietošana

LVS ISO 19005-2:2012 Dokumentu pārvaldība. Elektronisko dokumentu datņu formāti ilgtermiņa saglabāšanai. 2.daļa: ISO 32000-1 (PDF/A-2) lietošana

LVS ISO 21047:2011: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais teksta standartkods (ISTC)

LVS ISO 23081-1:2007: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 1.daļa: Principi

LVS ISO 23081-2:2009: Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldības procesi. Dokumentu metadati. 2. daļa: Konceptuālie un ieviešanas jautājumi

LVS ISO/TR 23081-3:2012 Informācija un dokumentācija. Pārvaldības metadati dokumentiem. 3. daļa: Pašnovērtējuma metode

LVS ISO 25577:2014 Informācija un dokumentācija. MarcXchange

LVS ISO 25964-1:2011 Informācija un dokumentācija. Tēzauri un sadarbspēja ar citām vārdnīcām. 1. daļa: Tēzauri informācijas izguvei

LVS ISO 27730:2013 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais krājuma identifikatora standarts (ISCI)

LVS ISO 28560-1:2011 Informācija un dokumentācija. Radiofrekvenciālā identificēšana (RFID) bibliotēkās. 1. daļa: Datu elementi un vadlīnijas to ieviešanai

LVS ISO 28560-2:2011 Informācija un dokumentācija. Radiofrekvenciālā identificēšana (RFID) bibliotēkās. 2. daļa: Radiofrekvenciālās identificēšanas (RFID) datu elementu kodēšana atbilstoši ISO/IEC 15962 noteikumiem

LVS ISO 28560-3:2011 Informācija un dokumentācija. Radiofrekvenciālā identificēšana (RFID) bibliotēkās. 3. daļa: Fiksētā garuma datu apgabalu apraksts

LVS ISO 30300:2012 Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Pamatprincipi un vārdnīca

LVS ISO 30301:2012 Informācija un dokumentācija. Pārvaldības sistēmas dokumentiem. Prasības

 

VADLĪNIJAS, METODISKIE MATERIĀLI

Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi. Izstrādāti Joint Steering Committee for Revision of AACR vadībā ; tulk. un red.: Gundega Blīgzne … [u.c.]. Rīga : Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", 2005. [644] lpp. (dal. pag.). ISBN 9984-607-52-6

Audiovizuālie un multivides materiāli bibliotēkās un citās institūcijās: vadlīnijas (2006) (PDF)

Bibliogrāfiskā apraksta standartu (BA:ISBD) piemērošanas noteikumi analītiskajā aprakstā. Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas tehniskā komiteja. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2000. 49 lpp. Izdevums pieejams arī elektroniskā formā (PDF)

Bibliogrāfiskās informācijas un resursu koplietošana (2006) (PDF)

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs. 3.izd. (2011) (PDF) [aizstāj 2.izd. (2009) (PDF) un 1.izd. (2006) (PDF)]

Ciparotāja rokasgrāmata (2008) (PDF)

Dublin Core metadatu elementu kopa, Versija 1.1 (2006) (PDF)

Dublin Core lietošana (2006) (PDF)

DCMI gramatikas principi (2006) (PDF)

DCMI metadatu termini (2009) (PDF)

Anita Goldberga, Uldis Straujums. Dublin Core metadatu elementu kopa: piemēri latviešu valodā (2006) (PDF)

Eglīte, Elita. Universālā decimālā klasifikācija: rokasgrāmata (2013) (PDF)

Europeana datu modeļa elementu definīcijas: Versija 5.2.2, 31.05.2011.: Europeana v1.0 (PDF)

FRBR: Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem (2005) (PDF)

GARR: Vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un norādēm (2006) (PDF)

IFLA Bibliotēku statistikas manifests (2011) (PDF)

IFLA digitālo uzziņu vadlīnijas (2007) (PDF)

IFLA Profesionālās tālākizglītības attīstība: principi un labākā pieredze (2010) (PDF)

ISBD elementu atbilstība FRBR entītiju atribūtiem un attiecībām (2005) (PDF)

ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. 0.zona: Satura formas un medija/datneša veida zona (2011) (PDF)

ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Apvienotais izdevums (2009) (PDF)

ISBD(CR): Seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts (2005) (PDF) [Atcelts. Skat. ISBD (2009) (PDF)]

ISBD(G): Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi (2005) (PDF) [Atcelts. Skat. ISBD (2009) (PDF)]

ISBN rokasgrāmata (2006) (PDF)

ISMN rokasgrāmata (2006) (PDF)

Izdevējprodukcija un izlaides ziņas: noteikumi izdevuma izlaides ziņu uzrādīšanai (2006) (PDF)

Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2012) (PDF)

Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšana bibliogrāfisko datu apstrādē, 3. pārstrād. izd. (2008) (PDF) [Izdevuma 2.pielikumu "Kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību" aizstāj saraksts MARC kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību (2011) (PDF)]

MARC21 Autoritatīvo datu formāts

MARC kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību (2011) (PDF)

Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni (2010) (PDF)

Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts:
1.sējums (2007) (PDF)
2.sējums (2011) (PDF) [aizstāj 2.sējums (2008) (PDF)]
3.sējums (2008) (PDF)
4.sējums (2008) (PDF)
Priekšmetu rādītājs (2008) (PDF)

Priekšmetu autoritatīvie ieraksti un norāžu ieraksti: vadlīnijas (2007) (PDF)

Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai (2008) (PDF)

Sleikša, Brunhilde. Autorzīmju tabula, 2. izd. (2006) (PDF)

Starptautiskie kataloģizācijas principi (2009) (PDF)

Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009) (PDF)

Turpinājumresursu bibliogrāfiskā apraksta piemēri (2005) (PDF)

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai (2013) (PDF)

Vadlīnijas publisko tiešsaistes katalogu (OPAC) ekrānattēliem (2007) (PDF)